Bendrosios nuostatos

Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 10 straipsnio 1 punktas nustato, kad ūkio subjektai turi užtikrinti tinkamą uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. rugsėjo 26 d. įsakyme Nr. V-904 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. rugsėjo 7 d. įsakymo Nr. V-687 „Dėl Jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ nustatytus I–V pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – šaltiniai) fizinės saugos reikalavimus.
 
 
Fizinės saugos sistemos tikslas ir uždaviniai
 
Licencijų ar laikinųjų leidimų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais turėtojai, projektuojantys fizinės saugos sistemą (1 pav.) privalo iškelti sau tikslą – sukurti tokią fizinės saugos sistemą, kuri užtikrintų nuolatinę turimų šaltinių kontrolę ir apsaugą. Šiam tikslui pasiekti iškeliami trys uždaviniai: įsibrovimo aptikimas, užlaikymas ir reagavimas į situaciją, pasitelkiant apsaugos darbuotojus ar kitus asmenis, ar žinybas (Policijos departamentą prie VRM, Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentą, Lietuvos Respublikos prokuratūrą, Valstybės sienos apsaugos tarnybą prie LR VRM, Muitinės departamentą prie LR FM) padėsiančius išvengti šaltinio dingimo ar vagystės.
 


1 pav. Fizinės saugos sistema
 
 
 
 
Atnaujinta 2017-07-18


sukūrė Artogama