foto_s1
foto_s1 foto_hrb
foto_phrfoto_log
foto_s1
foto_s foto_s
foto_s foto_s
LT     /    EN
Titulinis puslapis foto_sep Puslapio struktūra foto_sep Rašykite mums foto_sep foto_dis foto_sep Versija spausdinimui
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_bull Lietuvos radiacinės saugos draugijos įstatai foto_s
foto_s

Grįžti...                                                                                                         Draugijos įstatai

                                                                                                   (2007-11-15 pakeitimas)

 

 

LIETUVOS RADIACINĖS SAUGOS DRAUGIJOS ĮSTATAI 

 

 

Lietuvos radiacinės saugos draugijos įstatai priimti 2001 m. balandžio 26 d. įvykusiame steigiamajame LRSD susirinkime.

 

  

  

I. BENDROJI DALIS

 

 

1. Lietuvos radiacinės saugos draugija ( toliau - LRSD) yra savanoriška ne pelno siekianti visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos Respublikos piliečius ir užsieniečius, nuolat gyvenančius Lietuvos Respublikos teritorijoje, turinčius atitinkamą aukštąjį išsilavinimą, kurių veikla susijusi su žmonių ir aplinkos apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

2. LRSD veikia laikydamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų ir kitų įstatymų, teisės aktų ir savo veiklą grindžia šiais įstatais.

 

3. LRSD yra juridinis asmuo, turi savo balansą, antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose. Už savo prievoles atsako visu jai priklausančiu turtu. Nariai neatsako už draugijos prievoles, o draugija neatsako už narių prievoles.

 

4. LRSD buveinė yra Kalvarijų 153, Vilnius, Radiacinės saugos centras.

 

5. LRSD veikia visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje ir padalinių nesteigia.

 

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

 

1. LRSD pagrindinis tikslas yra kaupti ir skleisti žinias bei patirtį dėl žmonių ir aplinkos apsaugos nuo žalingo jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

2. Siekdama savo tikslo, LRSD vykdo šiuos uždavinius:

 

 • palaiko ryšius su Lietuvos institucijomis, kurių veikla susijusi su radiacine sauga bei apsauga nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės arba jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių panaudojimu;
 • inicijuoja naujas arba svarsto tarptautinių ir kitų šalių organizacijų pasiūlytas naujas radiacinės saugos bei saugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės koncepcijas;
 • palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis ir draugijomis, kitų šalių radiacinės saugos ir kitomis giminingomis organizacijomis,
 • organizuoja susirinkimus ir konferencijas, kurių metu svarstomi aktualūs radiacinės saugos bei saugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės teoriniai ir praktiniai klausimai,
 • informuoja visuomenę apie radiacinės saugos bei saugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės problemas, LRSD veiklą, propaguoja savo tikslą ir uždavinius;
 • esant reikalui, oficialiai išreiškia savo poziciją konkrečiais radiacinės saugos bei saugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės klausimais;
 • užsiima leidyba.

  

3. LRSD įstatuose numatytam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti įstatymų nustatyta tvarka gali:

 

 • nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti draugijos tikslus ir uždavinius;
 • įstoti į tarptautines visuomenines organizacijas, kurių tikslai neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir yra artimi LRSD tikslui, taip pat palaikyti ryšius su giminingomis kitų valstybių ir tarptautinėmis organizacijomis, sudaryti su jomis susitarimus, neprieštaraujančius Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir Lietuvos Respublikos visuomeninių organizacijų bei kitiems įstatymams. Sprendimus apie įstojimą į tarptautines visuomenines organizacijas priima susirinkimas.;
 • steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidyba;
 • pirkti ar kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;
 • samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai;
 • gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, fondų, taip pat asmenų;
 • steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
 • steigti fondus.

  

 

III. LRSD NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

 

1. Draugiją sudaro tikrieji ir garbės nariai. Tikraisiais nariais gali būti pilnamečiai Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikos teritorijoje, turintys atitinkamą aukštąjį išsilavinimą, kurių veikla susijusi su žmonių ir aplinkos apsauga nuo žalingo jonizuojančiosios ir nejonizuojančiosios spinduliuotės poveikio ir gavę dviejų tikrųjų narių rekomendacijas.

 

2. LRSD steigiamojo susirinkimo metu į LRSD priimamiems nariams netaikomas reikalavimas pristatyti dviejų narių rekomendacijas.

 

3. LRSD garbės nario vardas suteikiamas visuotinio susirinkimo nutarimu asmeniui už didelius nuopelnus radiacinės saugos ir/arba apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės srityje ir kurie neatitinka reikalavimų būti tikraisiais nariais ir kuriuos mažiausiai prieš tris mėnesius iki visuotinio susirinkimo du tikrieji nariai raštu buvo rekomendavę LRSD valdybai. Garbės nariai LRSD balsavimuose nedalyvauja ir atleidžiami nuo nario mokesčio mokėjimo. Garbės nario vardas suteikiamas visuotinio susirinkimo metu pritarus dviem trečdaliams balsų.

 

4. Tikruosius narius į LRSD priima valdyba. Jos nutarimus dėl priėmimo tvirtina LRSD susirinkimas.

 

5. Tikrasis narys gali pats išstoti iš LRSD arba jos narys gali būti pašalinamas už veiklą, nesuderinamą su LRSD įstatais. Sprendimą apie nario pašalinimą už veiklą, nesuderinamą su LRSD įstatais, priima LRSD valdyba paprasta balsų dauguma. Šį valdybos sprendimą turi patvirtinti visuotinis LRSD susirinkimas.

 

6. LRSD tikrieji nariai turi šias teises:

 

 • rinkti ir būti išrinktais į LRSD valdybą;
 • LRSD susirinkimuose ir konferencijose daryti pranešimus, dalyvauti diskusijose;
 • LRSD valdybai teikti projektus konkrečiais radiacinės saugos ir apsaugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės klausimais;
 • teikti pasiūlymus LRSD veiklai gerinti;
 • gauti bet kokią informaciją apie LRSD veiklą.

 

7. LRSD narių pareigos:

 

 • laikytis LRSD įstatų;
 • aktyviai dalyvauti LRSD veikloje;
 • vykdyti visuotinio susirinkimo bei valdybos nutarimus.  

 

 

IV. LRSD VALDYMO ORGANAI

 

 

1. Aukščiausiasis LRSD valdymo organas yra visuotinis narių susirinkimas. Eilinis visuotinis narių susirinkimas kviečiamas valdybos kartą per metus. Susirinkimas, kuriame priimami LRSD sprendimai, laikomas įvykusiu, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė LRSD tikrųjų narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Susirinkimo datą, vietą ir programą nustato LRSD valdyba, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki susirinkimo, apie tai paštu, telefaksu arba elektroniniu paštu informuodama visus tikruosius LRSD narius. Kiekvienas LRSD tikrasis narys, balsuojant turi vieną balsą. Neleidžiama balsuoti kito nario vardu, netgi turint jo įgaliojimą. Tais atvejais, kai balsai pasiskirsto po lygiai lemiamas yra pirmininko balsas arba jo paskirto eiti pirmininko pareigas valdybos nario balsas.

 

2. Neeiliniai susirinkimai gali būti sušaukti bet kada LRSD valdybos arba daugiau kaip pusės jos tikrųjų narių iniciatyva. Pastaruoju atveju neeilinį susirinkimą sušaukia LRSD valdyba, gavusi daugiau kaip pusės narių raštiškus pageidavimus sušaukti neeilinį susirinkimą.

 

3. Tikrieji LRSD nariai gali pareikalauti neeilinių valdybos ir pirmininko rinkimų. Tam, kad šie rinkimai įvyktų, jų turi reikalauti daugiau kaip pusė tikrųjų narių. Valdyba, gavusi daugiau kaip pusės tikrųjų narių raštiškus reikalavimus perrinkti valdybą arba pirmininką, per 2 mėnesius sušaukia neeilinį visuotinį narių susirinkimą. Apie šį susirinkimą, jo vietą, laiką ir programą visi draugijos nariai informuojami likus ne mažiau kaip mėnesiui iki susirinkimo.

 

4. LRSD visuotinis narių susirinkimas:

 

 • priima, keičia ir papildo įstatus;
 • tvirtina valdybos nutarimus pašalinti LRSD narius, kurių veikla nesuderinama su LRSD įstatais;
 • tvirtina valdybos sprendimus priimti tikruosius narius ir suteikia LRSD garbės nario vardą;
 • renka valdybą ir pirmininką;
 • skiria du revizorius;
 • nustato nario mokesčio dydį;
 • svarsto ir tvirtina valdybos ir revizorių ataskaitas;
 • priima sprendimus dėl įstojimo į tarptautines visuomenines organizacijas;
 • reorganizuoja LRSD ir nutraukia jos veiklą.

 

5. Visuotinio narių susirinkimo metu renkama LRSD valdyba ir pirmininkas. Valdyba ir pirmininkas yra renkami susirinkimo metu atviru balsavimu. Valdyba ir pirmininkas yra renkami 3 metų laikotarpiui. LRSD valdyba ir pirmininkas renkami ne daugiau kaip vienai kadencijai iš eilės.

 

6. LRSD valdybą sudaro penki nariai.

 

7. Valdybos nariai ir pirmininkas, kurių kadencija baigėsi, į valdybą gali būti išrinkti iš naujo praėjus 3 metams po jų kadencijos pabaigos.Valdyba ir pirmininkas reikalus perima iš karto, pasibaigus visuotiniam susirinkimui ir juos tvarko iki kitų rinkimų

 

8. Valdyba yra vykdomasis LRSD organas, vadovaujantis jos veiklai tarp visuotinių narių susirinkimų.

 

9. Valdyba:

 

 • priima naujus tikruosius LRSD narius ir pašalina narius, kurių veikla nesuderinama su LRSD įstatais;
 • tvarko LRSD finansinius reikalus;
 • rengia medžiagą, kuri turi būti pateikta LRSD visuotiniam narių susirinkimui;
 • rengia ataskaitą apie LRSD veiklą;
 • palaiko ryšius su giminingomis kitų šalių ir tarptautinėmis visuomeninėmis organizacijomis, kurios turi panašius tikslus, ir informuoja LRSD narius apie tai;
 • visuotiniam susirinkimui teikia pasiūlymus dėl LRSD įstojimo į giminingas tarptautines visuomenines organizacijas;
 • nagrinėja pareiškimų apie LRSD poziciją konkrečiais radiacinės saugos klausimais projektus, juos priima arba atmeta ir įgalioja kompetentingus LRSD narius šiuos pareiškimus paskelbti;
 • sudaro darbo grupes radiacinės saugos ir saugos nuo nejonizuojančiosios spinduliuotės klausimams spręsti;
 • organizuoja LRSD susirinkimus ir konferencijas, rengia jų programas;
 • rengia pasiūlymus apie įstatų pakeitimą;
 • skiria sekretorių ir iždininką.

 

10. Pirmasis valdybos posėdis vyksta iškart po visuotinio LRSD narių susirinkimo, kurio metu valdyba buvo išrinkta. Kiti posėdžiai vyksta sušaukus juos pirmininkui arba jeigu mažiausiai du valdybos nariai raštu kreipiasi į pirmininką, prašydami sušaukti valdybos posėdį. Pranešimas apie posėdį turi būti paskelbtas ne vėliau kaip prieš mėnesį. Valdybos nutarimai gali būti išplatinti paštu, telefaksu arba elektroniniu paštu. Valdybos posėdžio kvorumu laikoma, kai balsuojant dalyvauja mažiausiai keturi valdybos nariai. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, sprendžiamuoju yra pirmininko arba jo paskirto eiti pirmininko pareigas valdybos nario balsas.

 

11. Pirmininkas:

 

 • atstovauja LRSD teisme, valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis Lietuvoje bei atstovauja LRSD užsienyje;
 • šaukia valdybos posėdžius;
 • pirmininkauja LRSD visuotiniuose narių susirinkimuose;
 • vykdo visuotinio narių susirinkimo bei valdybos nutarimus;
 • esant reikalui, skiria valdybos narį, pavaduojantį pirmininką;
 • visuotiniam LRSD susirinkimui pristato valdybos ataskaitą.

 

12. Sekretorius:

 

 •  rengia susirinkimus ir valdybos ataskaitą;
 • rašo susirinkimų protokolus;
 • tvarko LRSD raštvedybą ir susirašinėjimą;
 • ne vėliau kaip prieš mėnesį iki susirinkimo sekretorius LRSD nariams išsiuntinėja pranešimus apie susirinkimą ir sąrašą mokslinių darbų, kurie bus pateikti susirinkimo metu;
 • LRSD narius informuoja apie valdybos nutarimus;

 

13. Iždininkas yra atsakingas už nario mokesčio rinkimą, lėšų tvarkymą remiantis valdybos sprendimais ir metinių finansinių ataskaitų parengimą ir jų pateikimą valdybai.

 

14. LRSD visuotinio narių susirinkimo metu draugija iš savo narių paskiria du revizorius. Revizoriai kontroliuoja valdybos administracinį darbą ir tikrina LRSD metines finansines ataskaitas. Eilinio visuotinio narių susirinkimo metu revizoriai pateikia ataskaitą už periodą po praėjusio visuotinio susirinkimo. Revizoriai skiriami trejiems metams. 

 


V. LRSD LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO KONTROLĖ

 

 

1. LRSD nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, įrenginiai, transporto priemonės, taip pat kitas turtas, įstatuose numatytam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, kuris gali būti įgytas už draugijai priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu įgytas turtas.

 

2. LRSD lėšas sudaro:

 

 • narių mokesčiai;
 • fizinių asmenų, labdaros organizacijų ir labdaros fondų dovanotos (paaukotos) lėšos,
 • nevalstybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos,
 • kredito įstaigų palūkanos už saugomas LRSD lėšas;
 • skolinto kapitalo lėšos;
 • kitos teisėtai gautos lėšos.

  

3. Valstybės valdžios ir valdymo institucijos, savivaldybės gali skirti lėšų draugijai tik konkrečioms kultūros, švietimo, sporto, sveikatos ir kitoms socialinėms ar kitokioms tikslinėms programoms įgyvendinti. Tokios lėšos gali būti naudojamos tik toms programoms bei kitiems tikslams, kuriems įgyvendinti buvo skirtos lėšos, ir tik pagal lėšas skyrusios valstybės institucijos patvirtintą sąmatą. Už lėšų panaudojimą turi būti atsiskaitoma jas skyrusios valstybės institucijos reikalavimu, pateikiant jų panaudojimą patvirtinančius dokumentus.

 

4. LPSD lėšos ir turtas turi būti naudojamos jos įstatuose numatytam tikslui ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos nariams.

 

5. Negali būti priimamos jokios finansinės lėšos bei kita parama, kuri kenktų draugijos tikslams arba trukdytų laisvai pareikšti draugijos nuomonę.

 

6. Pensininkai nuo nario mokesčio mokėjimo atleidžiami. Jeigu narys nesumoka nario mokesčio daugiau kaip už dvejus metus, jis laikomas išėjusiu iš LRSD.

 

7. Pirmininko, valdybos narių, sekretoriaus, iždininko, revizorių darbas neapmokamas.

  

 

VI. ĮSTATŲ PAPILDYMO BEI PAKEITIMO TVARKA 

 

   

1. LRSD įstatai gali būti pakeisti ar papildyti visuotiniame narių susirinkime.

 

2. Raštiškas LRSD tikrojo nario siūlymas pakeisti LRSD įstatus turi būti pateiktas valdybai ne vėliau, kaip likus dviem mėnesiams iki visuotinio narių susirinkimo. Valdyba, likus ne mažiau kaip mėnesiui iki visuotinio narių susirinkimo, turi pateikti savo nuomonę apie šį pasiūlymą LRSD tikriesiems nariams.

 

3. Jeigu LRSD įstatų pakeitimą inicijuoja valdyba, šis pasiūlymas LRSD nariams turi būti pateiktas ne vėliau kaip prieš mėnesį iki visuotinio narių susirinkimo.

 

4. Įstatų pakeitimai įsigalioja nuo jų įregistravimo dienos.

   

 

VII. LRSD VEIKLOS PASIBAIGIMAS

 

  

1. LRSD veikla pasibaigia visuotinio narių susirinkimo nutarimu, slaptu balsavimu dviejų trečdalių balsų dauguma arba Lietuvos Respublikos įstatymais numatytos valstybės institucijos sprendimu.

 

2. Visus klausimus, susijusius su LRSD veiklos pasibaigimu sprendžia visuotiniame narių susirinkime išrinkta likvidacinė komisija (likvidatorius).

 

3. Pasibaigus LRSD veiklai, likęs turtas ir lėšos panaudojamos įstatymų nustatyta tvarka.

 

 

 

Grįžti...                                                                                                         Draugijos įstatai

                                                                                                   (2007-11-15 pakeitimas)

 


foto_s
foto_s
site_bullet Paieška
foto_s
foto_s
title_bullet Naujienų prenumerata
foto_s
foto_s
foto_s Mus rasite
foto_small
foto_s
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


foto_s
foto_s
Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.30 – 17.30 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s foto_s
foto_s
foto_s
foto_s