Asmens duomenų apsauga

    Radiacinės saugos centras (toliau – RSC) tvarko asmens duomenis vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679).

 

    Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija yra Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre (toliau – Registras) ir Radiacinės saugos informacinėje sistemoje (toliau – RSIS) tvarkomų asmens duomenų valdytoja.

 

    RSC yra Registre ir RSIS tvarkomų asmens duomenų tvarkytojas. RSC, vykdydamas Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatyme nustatytas funkcijas, tvarko Registro ir RSIS asmens duomenis vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 6 straipsnio 1 dalies c punktu.

 

    RSC tvarkomų asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisinis pagrindas nustatyti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro nuostatų patvirtinimo“ (toliau – Registro nuostatai), ir Radiacinės saugos informacinės sistemos nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-600 „Dėl Radiacinės saugos informacinės sistemos nuostatų ir Radiacinės saugos informacinės sistemos duomenų saugos nuostatų patvirtinimo“ (toliau – RSIS nuostatai).

 

    Asmens duomenų rūšys, tvarkomų asmens duomenų subjektų kategorijos, subjektai, kuriems asmens duomenys gali būti teikiami, ir asmens duomenų saugojimo laikotarpis nustatyti Registro nuostatuose ir RSIS nuostatuose.

 

    Įgyvendinant Reglamento (ES) 2016/679 reikalavimus RSC duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirtas RSC vyriausiasis specialistas Kazys Gricius.

 

    Duomenų apsaugos pareigūnas prižiūri RSC veiklos atitiktį Reglamentui (ES) 2016/679 ir padeda ją užtikrinti vadovaudamasis Reglamento (ES) 2016/679 37 straipsnio 6 dalies, 38 straipsnio 1 dalies, 39 straipsnio 1 dalies nuostatomis.

 

    Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. lapkričio 18 d. įsakymas Nr. V-150 „Dėl Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Radiacinės saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

   Jeigu turite klausimų, problemų, susijusių su asmens duomenų apsaugos užtikrinimu RSC veikloje, prašome kreiptis elektroninio pašto adresu: kazys.griciusATrsc.lt.

 sukūrė Artogama