LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Branduolinės energetikos objektų priežiūra
Kas yra branduolinės energetikos objektai?

Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 119-2771) apibrėžia branduolinės energetikos objekto sąvoką. Branduolinės energetikos objektas – tai branduolinė (atominė) elektrinė, branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokas, neenergetinis branduolinis reaktorius, branduolinių medžiagų saugykla, radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginys.

Ignalinos AE

Ignalinos AE (1 pav.) yra pastatyta prie Drūkšių ežero, Rytų Lietuvos pakraštyje, netoli Baltarusijos ir Latvijos sienos. Pirmasis elektrinės energetinis blokas pradėjo veikti 1983 m. gruodžio 31 d., antrasis – 1987 m. rugpjūčio 15 d.


1 pav. Ignalinos AE
 
 
 
Ignalinos AE kanalinio tipo šiluminių neutronų vandens-grafito reaktoriai RBMK-1500 (iš rusų kalbos „reaktor bolšoj moščnosti kanalnyj”) yra sustabdyti. Pirmas reaktoriaus blokas buvo sustabdytas 2004 m. gruodžio 31 d., antras – 2009 m. gruodžio 31 d. Šiuo metu vyksta eksploatavimo nutraukimo darbai. Plačiau skaitykite oficialiame Ignalinos AE puslapyje.
 
 
 
 
 
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas
 
 
 
Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimas – teisinių, organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimas siekiant sutvarkyti branduolinės energetikos objektą, kai nusprendžiama, kad objektas niekada nebebus naudojamas pagal savo pagrindinę paskirtį. Tai – vienas iš sudėtingiausių procesų, kuriam reikia itin kruopščiai pasirengti ir atsakingai jį vykdyti.

2004 m. gruodžio 31 d. buvo galutiniai sustabdytas VĮ Ignalinos AE 1-asis blokas. 2009 m. gruodžio 31 d. buvo galutinai sustabdytas Ignalinos AE 2-asis blokas.

Ignalinos AE savo dydžiu ir būsimais išmontavimo darbais gerokai lenkia daugelį kitų šalių branduolinių jėgainių, todėl ypač svarbu, kad eksploatavimo nutraukimas:
•radiacinės saugos požiūriu būtų atliekamas saugiai;
• būtų saugus ne tik darbuotojams, bet ir gyventojams, ir aplinkai;
• dideli susidarysiančių radioaktyviųjų atliekų kiekiai būtų tinkamai sutvarkyti ir saugiai padėti į radioaktyviųjų atliekų atliekyną.
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas neturi kelti pavojaus žmonėms ir aplinkai nei dabar, nei po daugelio metų. Vienas svarbiausių saugos užtikrinimo aspektų – darbuotojų ir gyventojų apsauga nuo galimo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Todėl ypač svarbų vaidmenį vaidina sėkmingas pagrindinių radiacinės saugos principų įgyvendinimas:
• apšvitos optimizavimas (ALARA);
• dozių ribojimas.

Vadovaujantis Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos” B priedo B.41 punktu – gyventojų apribotoji metinė efektinė dozė taikoma projektuojant, eksploatuojant ir nutraukiant BEO eksploatavimą, yra 0,2 mSv.

Radiacinės saugos centro vaidmuo nutraukiant branduolinės energetikos objektų eksploatavimą

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. lapkričio 28 d. priimtais Radiacinės saugos įstatymo pakeitimais ir papildymais, (Žin., 2011, Nr. 91-4317), RSC dalyvauja vertinant Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimo projektų radiologinį poveikį aplinkai ir gyventojams, jų apšvitai mažinti taikomas radiacinės saugos priemones.
 
 

Siekiant įvertinti galimą radiologinį poveikį visuomenės sveikatai ir aplinkai, įvertinti ir derinti žemiau nurodyti dokumentai:

  • Baltarusijos Respublikos gamtinių išteklių ir aplinkos apsaugos ministerijos pateikta informacija (atsakymai į Lietuvos institucijų anksčiau pateiktus klausimus) dėl Baltarusijos AE galimo radiologinio poveikio aplinkai;
  • Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės pateikta planuojamos ūkinės veiklos ,,Ignalinos AE D-0, D-1 ir D-2 blokų įrangos išmontavimas ir dezaktyvavimas (2207, 2208, 2214 projektai)“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita;
  • planuojamos atominės elektrinės Baltarusijoje poprojektinės analizės programos papildymai ir patikslinimai.

 

Aplinkos apsauga ir radiologinės būklės stebėsena Ignalinos AE

Aplinkos stebėsenos programa apima:
• atmosferinių ir skystų radioaktyviųjų išmetimų monitoringą;
• vandens kokybės ežere monitoringą;
• radionuklidų koncentraciją ore, atmosferiniuose krituliuose, ežere, gruntiniuose vandenyse, žuvyse, dumbliuose, dirvoje, nuosėdose, grybuose, lapuose monitoringą;
• kanalizacijos ir drenažo vandenų iš Ignalinos AE teritorijos cheminės sudėties bei taršos radionuklidais monitoringą;
• dozės ir dozės galios monitoringą 30 km zonoje.
Siekiant ilgalaikės saugos tikslo, ypatingas dėmesys turės būti skirtas šiems klausimams:
• radioaktyviųjų atliekų tūriui mažinti (deaktyvavimo procesui, atliekų smulkinimui, presavimui, deginimui);
• detaliam radiologiniam, cheminiam ir fiziniam galutinai apdorotų atliekų pakuočių vertinimui.

Gyventojų radiacinė sauga 


Nors abu Ignalinos AE reaktoriai sustabdyti, tačiau laikant panaudotą kurą vieno Ignalinos AE reaktoriaus patalpoje bei intensyviai vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus, nedidelis radionuklidų kiekis ir toliau patenka į aplinką. 2015 m. iš Ignalinos AE į atmosferą buvo išmesta 4,97•107 Bq radioaktyviųjų aerozolių (0,0029% ribinio aktyvumo), tuo tarpu 131I ir inertinių dujų į aplinkos orą neišmesta. Bendras radionuklidų kiekis, patekęs į Drūkšių ežerą 2015 m. buvo 1,86•1010 Bq ir sudarė 0,01 % ribinio aktyvumo (1,72•1014 Bq). Įvertinta kritinės grupės nario metinė efektinė dozė, sąlygojama radionuklidų, pernešamų nuo Ignalinos AE oru ir vandeniu, 2015 m. buvo lygi 8,12•10-5 mSv.

 

Maišiagalos uždarytoji radioaktyviųjų atliekų saugykla

Be Ignalinos AE, Lietuvoje yra dar vienas branduolinės energetikos objektas – Maišiagalos uždarytoji radioaktyviųjų atliekų saugykla. Ši saugykla įrengta Širvintų rajono Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške 1963 m. Maišiagalos saugykla – tai 200 m3 monolitinis gelžbetonio rūsys, į kurį buvo kraunamos pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų įstaigose tuo metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. Maišiagalos saugykloje atliekos kauptos iki 1989 m. Po to buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. Uždarymo metu buvo sukaupta apie 120 m3 radioaktyviųjų atliekų. Likusi ertmė buvo pripilta smėlio, užbetonuota, apipilta bitumu, asfaltu ir storu žemės sluoksniu.

Iki 2002 m. Maišiagalos saugyklą prižiūrėjo Fizikos instituto mokslininkai. Nuo 2002 m. saugykla rūpinasi Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA).

Aplinkos apsauga ir radiologinės būklės stebėsena

Siekdamas stebėti, ar radionuklidai nepatenka į aplinką ir nesąlygoja papildomos gyventojų apšvitos dėl galimo patekimo į geriamąjį vandenį bei maisto produktus, Radiacinės saugos centras jau daugiau nei dešimtmetį atlieka uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės būklės stebėseną. Radiacinės saugos būklei vertinti matuojama dozės galia saugyklos aplinkoje, atrenkami ir radiologiškai tiriami kontrolinių gręžinių vandens, grunto bei grybų mėginiai.

Atlikus uždarytosios Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės būklės stebėseną nustatyta, kad radionuklidai į aplinką iš saugyklos teritorijos nepatenka ir negali nulemti papildomos gyventojų apšvitos.

Naujoji AE (Visagino AE) Lietuvoje

Rengiantis naujosios AE statybai, 2009 m. pradžioje galutinai suderinta (pradėta 2008 m.) planuojamos ūkinės veiklos „Naujoji AE Lietuvoje“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaita ir pateikta teigiama išvada dėl naujosios AE statybos galimybių. Įgyvendinant paramos projektą LIT/9/009, anksčiau minėtą poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą taip pat vertino ir TATENA ekspertai. RSC specialistai dalyvavo TATENA ekspertų misijos metu surengtame seminare, kuriame aptartas naujos AE poveikio aplinkai vertinimas. 2012 m. kovo mėn. RSC pateikė teigiamą išvadą Visagino AE potencialių statybos vietų vertinimo ataskaitai.

Daugiau informacijos apie Visagino AE projektą galima rasti interneto puslapyje www.vae.lt.
 
 
Atnaujinta 2016-06-15

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)