LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Gyventojų apšvitos vertinimas

Radiacinės saugos centras vertina gyventojų apšvitą iš visų galimų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių: maiste, žemės gelmėse, ore ir statybinėse medžiagose esančių radionuklidų. Atliekami radono aktyvumo koncentracijos patalpose ir vandenyje bei radionuklidų aktyvumo koncentracijos trąšose tyrimai. Prireikus, vertinama, kokią apšvitą gali sąlygoti vienoks ar kitoks medžiagų, turinčių radionuklidų, naudojimas (žiūrėti skyriuje „RSC ataskaitos“).

 

Pagrindiniai reikalavimai gyventojų apšvitai vertinti nustatyti Lietuvos higienos normoje HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos”. Leistinieji lygiai dėl radionuklidų geriamajame vandenyje reglamentuojami Lietuvos higienos normoje HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai”.

 

2017–2023 metų gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitos stebėsenos programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-414 „Dėl 2017–2023 metų gyventojų ir darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitos stebėsenos programos patvirtinimo“ paskirtis – atsižvelgiant į tarptautinius įsipareigojimus ir šalies siekius, atlikus radiologinius tyrimus, vertinti Lietuvos Respublikos gyventojų apšvitą, stebėti apšvitos kaitos tendencijas ir teikti rekomendacijas, kaip ją sumažinti, siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, mažinti susirgimų onkologinėmis ligomis ir genetinių pakitimų skaičių.

 

Cezio izotopų leistinieji lygiai maisto produktuose nustatyti 2008 m. liepos 15 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 733/2008 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos (OL L 201, 2008-07-30, p. 1) ir Tarybos 2009 m. spalio 23 d. reglamente (EB) Nr. 1048/2009 (OL L 290, 2009-11-06, p. 4), iš dalies keičiančiame Reglamentą (EB) Nr. 733/2008.


Po avarijos Fukušimos atominėje elektrinėje nustatyti specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai. Atliekant importuojamų Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų radioaktyviojo užterštumo valstybinę ekspertizę bei kontrolę vadovaujamasi 2011 m. balandžio 11 d. Komisijos Reglamentu (ES) Nr. 351/2011 (OL L 97, 2011-04-12, p. 20).

 

Vertinant gyventojų apšvitą, yra naudojami tyrimų rezultatai. Daugiau informacijos apie tyrimus rasite skyriuje „Vykdomi projektai ir programos”. Dozių vertinimo rezultatai pateikiami ataskaitose, žiūrėti skyriuje „RSC ataskaitos“.

 

Branduolinės energetikos objektų radiologinio poveikio gyventojams vertinimas

 
Ignalinos AE

Ignalinos AE yra pastatyta prie Drūkšių ežero, Rytų Lietuvos pakraštyje, netoli Baltarusijos ir Latvijos sienos. Pirmasis elektrinės energetinis blokas pradėjo veikti 1983 m. gruodžio 31 d., antrasis – 1987 m. rugpjūčio 15 d.

 
Ignalinos AE eksploatavimo nutraukimas
 
Branduolinės energetikos objekto eksploatavimo nutraukimas – teisinių, organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimas siekiant sutvarkyti branduolinės energetikos objektą, kai nusprendžiama, kad objektas niekada nebebus naudojamas pagal savo pagrindinę paskirtį. Tai – vienas iš sudėtingiausių procesų, kuriam reikia itin kruopščiai pasirengti ir atsakingai jį vykdyti.

2004 m. gruodžio 31 d. buvo galutiniai sustabdytas VĮ Ignalinos AE 1-asis blokas. 2009 m. gruodžio 31 d. buvo galutinai sustabdytas Ignalinos AE 2-asis blokas.

 

Į aplinkos orą ir vandenį iš Ignalinos atominės elektrinės išmestų radionuklidų aktyvumų kaita

 

2017 m. į orą buvo išmesta 54 MBq radioaktyviųjų aerozolių. Į vandenį iš Ignalinos AE 2017 m. pateko 28 MBq 137Cs ir 1 MBq 60Co radionuklidų. Į orą ir vandenį taip pat išmesti 3H ir 14C radionuklidai, kurių vertės pateikiamos 1 lentelėje.

2017 metais į aplinką išmestų radionuklidų kiekis palygintas su ribiniu radionuklidų aktyvumu (1 lentelė), nustatytu „Radionuklidų išmetimo iš IAE į aplinką plane“ (Nr. MtDPl-6(3.254), galiojančiame nuo 2015 m.).

1 lentelė. Į aplinką 2017 m. išmestų ir ribinių radionuklidų aktyvumų palyginimas 

 

Radionuklidas

Aplinka, į kurią radionuklidas išmetamas

Per metus į aplinką išmesto radionuklido aktyvumas, Bq

Ribinis aktyvumas*, Bq

Per metus į aplinką išmesto radionuklido aktyvumo dalis nuo ribinio aktyvumo, proc.

Aerozoliai

Oras

5,4∙107

1,7∙1012

0,003

H-3

1,9∙109

2,2∙1014

0,001

C-14

1,2∙109

3,4∙1012

0,03

Cs-137

Vanduo

 

27,9∙106

3,3∙1010

0,08

Co-60

9,6∙105

5,0∙109

0,36

H-3

7,8∙1010

1,7∙1014

0,03

 
 *Ribinis aktyvumas nuo 2015 m. nustatytas „Radionuklidų išmetimo iš IAE į aplinką plane“ (2015-08-12, Nr. MtDPl-6(3.254)

 

Veikiant antrajam Ignalinos AE blokui į orą buvo išmetama radioaktyvių aerozolių, radioaktyvaus jodo ir trumpaamžių inertinių dujų radionuklidų. Nutraukus Ignalinos AE eksploataciją į orą patenka tik radioaktyvieji aerozoliai ir vis dar vyksta radionuklidų išmetimai į vandenį. Nuo 2014 m. stebimą nežymų radionuklidų išmetimų iš Ignalinos AE į orą ir vandenį padidėjimą lemia Ignalinos AE išmontavimo darbų apimčių augimas, vykdant eksploatavimo nutraukimo darbus. Remiantis 2017 m. pateiktomis Ignalinos AE radionuklidų išmetimo į aplinką ataskaitomis įvertinta reprezentanto metinė efektinė dozė, lemiama radionuklidų pernešamų nuo Ignalinos AE oru ir vandeniu.

 

Metinės efektinės dozės reprezentantui įvertinimas

 

Į atmosferą iš Ignalinos AE per 2017 m. išmesta 54 MBq radioaktyviųjų aerozolių, kurie sąlygoja 5,2 nSv reprezentanto apšvitos dozę ir 0,5 nSv apšvitą reprezentantas patiria dėl į aplinkos orą patekusių 3H ir 14C (radionuklidų aktyvumai pateikti 1 lentelėje).

2017 m. į vandenį iš Ignalinos AE išmesti 28 MBq/metus 137Cs, 1 MBq/metus 60Co ir 78 GBq/metus 3H radionuklidų, kurie lemia 71 nSv metinę efektinę dozę reprezentantui. Apšvitos dozių reprezentantams tendencijos atvaizduotos grafiškai 1 paveiksle.   

 


1 pav. Metinių efektinių dozių reprezentantui dėl į aplinką iš Ignalinos AE išmestų radionuklidų kaita 2005–2017 m.

 

Iki Ignalinos AE uždarymo pagrindinę apšvitos dozės dalį Ignalinos AE aplinkoje įnešdavo trumpaamžių inertinių dujų radionuklidai, išlekiantys per kaminą. 2007 metais stebėtas metinės efektinės dozės padidėjimas dėl išlakų į Drūkšių ežerą, sąlygotas planinių remonto darbų Ignalinos AE. Uždarius antrąjį Ignalinos AE bloką, ženkliai sumažėjo į aplinką išmetamų radionuklidų aktyvumas ir jų lemiama apšvitos dozė. Nuo 2015 m. metinės efektinės dozės reprezentantui dėl iš Ignalinos AE į orą ir vandenį išmetamų radionuklidų, nežymiai padidėjo, tačiau lieka labai mažos ir 2017 m. sudarė tik apie 0,04 proc. apribotosios dozės (0,2 mSv).

 

Maišiagalos uždarytoji radioaktyviųjų atliekų saugykla

 

Be Ignalinos AE, Lietuvoje yra dar vienas branduolinės energetikos objektas – Maišiagalos uždarytoji radioaktyviųjų atliekų saugykla. Ši saugykla įrengta Širvintų rajono Žaliosios girininkijos Bartkuškio miške 1963 m. Maišiagalos saugykla – tai 200 m3 monolitinis gelžbetonio rūsys, į kurį buvo kraunamos pramonėje, medicinoje ir mokslinių tyrimų įstaigose tuo metu susidariusios radioaktyviosios atliekos. Maišiagalos saugykloje atliekos kauptos iki 1989 m. Po to buvo nuspręsta saugyklą uždaryti, nes ji neatitiko šiuolaikinių aplinkosaugos reikalavimų. Uždarymo metu buvo sukaupta apie 120 m3 radioaktyviųjų atliekų. Likusi ertmė buvo pripilta smėlio, užbetonuota, apipilta bitumu, asfaltu ir storu žemės sluoksniu.

Iki 2002 m. Maišiagalos saugyklą prižiūrėjo Fizikos instituto mokslininkai. Nuo 2002 m. saugykla rūpinasi Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra (RATA).

Siekdamas stebėti, ar radionuklidai nepatenka į aplinką ir nesąlygoja papildomos gyventojų apšvitos dėl galimo patekimo į geriamąjį vandenį bei maisto produktus, Radiacinės saugos centras jau daugiau nei dešimtmetį atlieka uždarytos Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės būklės stebėseną. Radiacinės saugos būklei vertinti matuojama dozės galia saugyklos aplinkoje, atrenkami ir radiologiškai tiriami kontrolinių gręžinių vandens, grunto bei grybų mėginiai.

Atlikus uždarytosios Maišiagalos radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir teritorijos aplink saugyklą radiologinės būklės stebėseną nustatyta, kad radionuklidai į aplinką iš saugyklos teritorijos nepatenka ir negali nulemti papildomos gyventojų apšvitos. 

 Atnaujinta 2018-05-07


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)