LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Patikrinimai ir pažeidimai
 PATIKRINIMŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR RŪŠYS

    Patikrinimų tikslas – įsitikinti, kad ūkio subjektai taiko visas priemones, kurios apsaugo žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Patikrinimų uždaviniai:

• vertinti kaip ūkio subjektai vykdo teisės aktuose nustatytus radiacinės saugos ir šaltinių fizinės saugos užtikrinimo reikalavimus, vertina veiklos su šaltiniais galimos įtakos gyventojams ir aplinkai poveikį, prognozuoja jo padarinius, užtikrina parengtį galimiems radiologiniams incidentams ir avarijoms;
• taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones;
• įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias pažeidimų skaičių.

Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai:

• Planiniai patikrinimai atliekami pagal patvirtintus Valstybinės radiacinės saugos priežiūros planus. Ūkio subjektai, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrenkami vadovaujantis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente nustatytu patikrinimų dažnumu, įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos ar pavojaus asmenims, visuomenei ar aplinkai atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes, veiksmingos valstybinės radiacinės saugos priežiūros tikslams pasiekti.
• Neplaninis patikrinimas atliekamas RSC direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, Kauno, Klaipėdos ar Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrių vedėjams priėmus motyvuotą sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą.

Sprendimas atlikti neplaninį patikrinimą priimamas:

• gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;
• turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams, reglamentuojantiems radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, ar neatitikti jų reikalavimų;
• siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai bei patikrinimo akte nustatyti reikalavimai, prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su šaltiniais, papildant licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais priedą ir kitais atvejais;
• jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

Patikrinimų metu nustačius pažeidimus, pareigūnai turi teisę:

• patikrinimo akte įspėti ūkio subjektą apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimo sustabdymą, jeigu per nurodytą protingą terminą nustatyti pažeidimai nebus pašalinti;
• priimti sprendimą dėl darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo;
• surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, jeigu nustatomi pažeidimai, už kuriuos reikėtų taikyti administracinę atsakomybę;
• teikti siūlymą RSC direktoriui priimti sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimo sustabdymo.

 
PATIKRINIMŲ REZULTATAI
 
 

    2016 m. RSC pareigūnai atliko 686 ūkio subjektuose 701 patikrinimą.

 

1 lentelė. 2016 m. patirkinimų pasiskirstymas pagal veiklos sritis 


Patikrinimai ir pažeidimai

 

Kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje.

Atlikti patikrinimai asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ), turinčiose dozės ir ploto sandaugos (toliau – DAP) matuoklius bei skaitmeninius arba skaitmenizuotus rentgenodiagnostikos aparatus, siekiant įvertinti, kaip įgyvendinamos kokybės laidavimo programos ir pacientų dozių registracijos tvarka. Atlikus patikrinimus nustatyta, kad pacientų dozių registracijos ir vertinimo tvarkos rengiamos konsultuojantis su medicinos fizikais, kurie padeda spręsti įvairius medicininės apšvitos optimizavimo klausimus, teikia konsultacijas kokybės laidavimo programoms tobulinti ir taip padeda gerinti esančią tvarką ir optimizuoti pacientų apšvitą, patiriamą rentgenodiagnostikos procedūrų metu.

RSC pareigūnai, atsižvelgdami į tai, kad ASPĮ kiekvienais metais vis daugėja chirurginių intervencijų, invazinių ir intervencinių procedūrų, 2016 m. atliko patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti, kaip užtikrinama radiacinė sauga atliekant chirurgines intervencijas, invazines ir (ar) intervencines procedūras, kurių metu naudojama jonizuojančioji spinduliuotė. Patikrinimų metu nustatyta, kad darbuotojų išorinės apšvitos stebėsena vykdoma pagal teisės aktuose nustatytą tvarką. Intervencinės radiologijos gydytojai, atliekantys daugiausia gydomųjų intervencinių procedūrų, patiria gerokai didesnes dozes. Apšvita taip pat priklauso ir nuo kiekvieno intervencinės radiologijos gydytojo kvalifikacijos bei gebėjimų atliekant intervencines procedūras ir taikant radiacinės saugos priemones.

Daug dėmesio buvo skiriama siekiant įvertinti, kaip įgyvendinami radiacinės saugos reikalavimai vaikams atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus. 2016 m. atlikti patikrinimai, kurių tikslas – įvertinti kompiuterinės tomografijos tyrimų atlikimo tvarką, taikomas priemones vaikų apšvitai mažinti. Patikrinimų metu nustatyta, kad visi kompiuterinės tomografijos tyrimai atliekami tik turint siuntimus, o siųsdami į kompiuterinės tomografijos procedūrą gydytojai specialistai turi galimybę konsultuotis su gydytojais radiologais. Vaikų kompiuterinės tomografijos tyrimams naudojami specialūs, įrangos atstovo kartu su gydytojais radiologais suformuoti protokolai.

2016 m. lapkričio 8–15 d. Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančių institucijų vadovų asociacija (angl. Association of the Heads of European Radiological Protection Competent Authorities, HERCA) Europos mastu organizavo akciją „Pagrįstumo savaitė“, kurios metu skatino Europos šalių radiacinę saugą reguliuojančias institucijas atlikti patikrinimus ASPĮ ir įvertinti, kaip praktiškai įgyvendinamas vienas pagrindinių radiacinės saugos principų – pagrįstumo. „Pagrįstumo savaitės“ metu RSC pareigūnai atliko patikrinimus keturiose ASPĮ ir kiekvieno patikrinimo metu nagrinėjo pateiktus 5 rentgenografijos ir 5 kompiuterinės tomografijos tyrimų siuntimus bei atliktų tyrimų aprašymus. Pagal HERCA‘os rekomendacijas pokalbiuose dalyvavo ne tik radiologijos technologai, kurie atliko rentgenografijos ir kompiuterinės tomografijos tyrimus, gydytojai radiologai, aprašę minėtus tyrimus, bet ir gydytojai, kurie siuntė atlikti šiuos tyrimus. Patikrinimo metu naudotas HERCA‘os specialiai „Pagrįstumo savaitei“ parengtas klausimynas.

Patikrinimų metu 185 ūkio subjektuose nustatyta radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimų. Dažniausi pažeidimai yra šie: darbuotojai, dirbantys su šaltiniais, laiku nesiunčiami į periodinius radiacinės saugos kursus; neatnaujinamas darbo apšvitos stebėsenos tvarkos aprašas; nepranešta apie pasikeitusius licencijos verstis veikla su šaltiniais ar jos priedo duomenis.

Per pastaruosius 5 metus stebima pažeidimų ūkio subjektuose mažėjimo tendencija. 2016 m. už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, ūkio subjektams buvo taikytos administracinio poveikio priemonės: surašyti 8 administraciniai teisės pažeidimo protokolai, ūkio subjektų atstovams skirtos baudos, 3 atvejais sustabdytas darbas su šaltiniais, šaltiniai užplombuoti.

 

Atnaujinta 2017-07-18


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)