LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas
Licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas

Pagal Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių (toliau-Taisyklės) 2 punktą, Licencija – licencijas ar laikinuosius leidimus išduodančios institucijos išduotas oficialus dokumentas, suteikiantis asmeniui teisę verstis jame nurodyta veikla, laikantis Radiacinės saugos įstatyme ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų.
Pareiškėjas, ketinantis gauti licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalo užpildyti Paraišką išduoti licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir pateikti ją Radiacinės saugos centrui (toliau-RSC). Paraiškos išduoti licenciją verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais pildymo ir dokumentų rengimo tvarka yra aprašyta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakyme Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“  (5) p. ir (7–15) p.

Kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su paraiška?

Priklausomai nuo veiklos su šaltiniais licencijos rūšies (Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatos), reikalinga parengti ir RSC pateikti atitinkamus dokumentus pagal Taisyklių 8 punkto nuostatas. Konkretus sąrašas dokumentų, kuriuos privaloma pateikti, priklausomai nuo licencijos rūšies, yra išvardytas Taisyklių (10.1-10.6) punktuose.

Kaip licencijavimo dokumentai turi būti pateikti RSC?

Licencijavimui reikalingi dokumentai turi būti parengti dviem egzemplioriais ir patvirtinti pareiškėjo. Vienas dokumentų rinkinys yra pateikiamas RSC tiesiogiai, paštu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai, ar per kontaktinį centrą. Kitas licencijavimo dokumentų rinkinys turi likti pas pareiškėją. RSC pateiktas licencijavimo dokumentų rinkinys pareiškėjui negrąžinamas.

Kokiais terminais išnagrinėjami licencijavimui pateikti dokumentai ir priimamas sprendimas?

RSC centras per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų licencijai ar laikinajam leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti licenciją arba motyvuotą atsisakymą išduoti licenciją ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį, kuris pateikė paraišką išduoti licenciją. Jeigu asmuo pateikė ne visus licencijai išduoti būtinus dokumentus ir per Radiacinės saugos centro nustatytą terminą nepateikė tinkamai įformintų trūkstamų dokumentų, Radiacinės saugos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja šį asmenį, kad paraiška išduoti licenciją paliekama nenagrinėta.
Išduoti licenciją atsisakoma, jeigu pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų ir valstybinės radiacinės saugos priežiūros metu nustatyta, kad pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.
Atsakymo dėl licencijos išdavimo nepateikimas nelaikomas licencijos ar laikinojo leidimo išdavimu.

Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą

 
Valstybės rinkliava už licencijos išdavimą yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“  ir priklauso nuo licencijos rūšies.

Už licencijos gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimą valstybės rinkliava yra 196 Eur.

Už visų kitų rūšių licencijų išdavimą valstybės rinkliava yra 80 Eur.
 
 
Valstybės rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prieLietuvos Respublikos finansų ministerijos atitinkamą sąskaitą viename iš šių bankų: AB „Citadele" bankas, AB DNB bankas, AB SEB bankas, AB Šiaulių bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, AB „Swedbank", UAB Medicinos bankas, nurodytais rekvizitais: gavėjo kodas 188659752, įmokos kodas 5769, mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimą.

Informuojame, kad vadovaujantis Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (pakeistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 452 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo) 22 punkto nuostatomis, Radiacinės saugos centro išduodamos licencijos laikomos išduotomis, kai padaromi atitinkami įrašai Radiacinės saugos centro tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre. Popierinės licencijos nebeišduodamos.

 

Informacija apie išduotas licencijas yra skelbiama Radiacinės saugos centro interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, skiltyje: „Išduotos licencijos“ ir VĮ Registrų centro tvarkomoje Licencijų informacinėje sistemoje internetiniu adresu www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyje: „Licencijų paieška“.

 

Licencijos galiojimo terminas

Licencija išduodama neterminuotam laikui. 
 
Atnaujinta 2018-02-28

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)