Bendroji informacija

PASKIRTIS

Viena svarbiausių darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos priemonių –  nuolatinis darbuotojų apšvitos dozių stebėjimas ir vertinimas, siekiant nustatyti apšvitos kelius ir rasti būdus, kaip tą apšvitą sumažinti.

Tam, kad būtų galima nuolatos sekti ir kontroliuoti profesinę apšvitą Lietuvoje, Vyriausybės nutarimu buvo įsteigtas Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registras (toliau – Registras) ir patvirtinti jo nuostatai.

Darbuotojų apšvitos registro paskirtis – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti ir teisės aktų nustatyta tvarka teikti duomenis apie darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, profesinę apšvitą.

TEISINĖ BAZĖ

Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro steigėją, tvarkytoją nurodo Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimas Nr. 651 „Dėl Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro įsteigimo bei jo nuostatų patvirtinimo“ reglamentuoja registro duomenis, jų naudojimą ir apsaugą, sąsajas su kitais registrais.

Duomenų teikimo Registrui tvarką nustato 2009 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-675 "Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo" (toliau – Tvarkos aprašas).
 
DUOMENŲ TEIKIMAS
 
Pagal Tvarkos aprašą, Registro duomenų teikėjai pateikia:
 
  • pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (Tvarkos aprašo 11 priedas). Jis pateikiamas per 10 darbo dienų, kai darbuotojas pradeda ar baigia darbą su šaltiniais, pereina į kitą padalinį, keičiasi darbuotojo asmeninė informacija ir kt.;
  • pranešimą apie darbuotojo, dirbančio su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitą (Tvarkos aprašo 12 priedas). Jis teikiamas iki kiekvienų metų kovo 30 d.
 
Plačiau apie pranešimų teikimo tvarką galite skaityti čia.               
                                          

REGISTRO DUOMENYS
 
 
Darbuotojų apšvitos registre kaupiami profesinės apšvitos duomenys nuo 1992 m., o apie Ignalinos atominės elektrinės darbuotojus – nuo 1983 m. Darbuotojų, kurių apšvitos dozės įrašomos į Registrą, skaičiaus dinamika 2014–2016 m. pavaizduota 1 paveiksle.


1 pav. Darbuotojų metinių apšvitos dozių skaičiaus kitimo dinamika 2014–2016 m.
 
Vienas svarbiausių darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, radiacinės saugos vertinimo kriterijų – darbuotojų gautos apšvitos dozės. Pagal Registre saugomus duomenis 2016 m.  dauguma (apie 94 proc.) darbuotojų išmatuotų metinių  apšvitos dozių buvo mažesnės už minimalų registruojamąjį lygį (1 mSv). Duomenys, apie atskirų profesijų darbuotojų apšvitos dozių vidurkius 2016 m. pateikti 1 lentelėje.

1 lentelė. 2016 m. duomenys apie atskirų profesijų darbuotojų apšvitos dozių vidurkius*

 
Veiklos sritis, profesija
Darbuotojų dozių skaičius
Vidutinė individualioji dozė per metus, mSv
Medicina 3 478  
Iš jų gydytojai – iš viso
1 680
 
Rentgenodiagnostika
399
0,2
Odontologija
587
0,11
Kompiuterinė tomografija
53
0,26
Intervencinė radiologija ir kardiologija
119
1,59
Branduolinė medicina
18
0,17
Spindulinė terapija
45
0,17
Veterinarija
34
0,15
Kita
425
0,27
Vidurinysis personalas – iš viso
1 607
 
Rentgenodiagnostika
707
0,2
Odontologija
198
0,15
Kompiuterinė tomografija
79
0,15
Intervencinė radiologija ir kardiologija
114
1,10
Branduolinė medicina
33
0,44
Spindulinė terapija
68
0,2
Kita
408
0,25
Pagalbinis personalas – iš viso
191
 
Rentgenodiagnostika
52
0,25
Intervencinė radiologija ir kardiologija
27
0,55
Branduolinė medicina
18
0,3
Spindulinė terapija
26
0,2
Kita
68
0,16
Pramonė
2 379
 
Branduolinė energetika
2 269
0,30
Radiografija
81
0,21
Kita
29
0,1
Mokslas
158
0,08
Kita
292
0,09
Iš viso
6 307
 
 

*Lentelėje pateikiami duomenys pagal specialistų užimamas pareigas (įvertinti individualiųjų dozių ekvivalentai Hp(10)).
 

2016 m. didžiausias metines dozes gavo Lietuvos ar kitų valstybių branduolinės energetikos objektuose dirbę darbuotojai ir gydytojai intervenciniai kardiologai. Didžiausia gydytojo intervencinio kardiologo dozė per metus siekė 12,19 mSv, o branduolinės energetikos objekte dirbusio darbuotojo – 11,77 mSv.

 

 

KONTAKTAI

Dėl papildomos informacijos kreipkitės į Radiacinės saugos centro Licencijavimo ir Valstybės registro skyriaus vyriausiąją specialistę
Aistę Jakutytę
Tel. (8 5) 210 5816


Atnaujinta 2019-02-05


sukūrė Artogama