Pranešimų apie darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, formos

Duomenys apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui (toliau – Registras) teikiami, vadovaujantis 2009 m. rugpjūčio 24 d. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu Nr. V-675 „Dėl Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) nustatyta tvarka, teikiant nustatytas pranešimų formas.
 
Registro duomenų teikėjai pateikia:
 
  • pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (Tvarkos aprašo 11 priedas). Jis pateikiamas per 10 darbo dienų, kai darbuotojas pradeda ar baigia darbą su šaltiniais, pereina į kitą padalinį, keičiasi darbuotojo asmeninė informacija ir kt.;
  • pranešimą apie darbuotojo, dirbančio su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais apšvitą (Tvarkos aprašo 12 priedas). Jis teikiamas iki kiekvienų metų kovo 30 d. Registro duomenų teikėjams, kuriems individualiosios apšvitos stebėsenos paslaugas teikia Radiacinės saugos centras, šio pranešimo teikti nereikia. Kiti Registro duomenų teikėjai, kuriems individualiosios apšvitos stebėsenos paslaugas teikia ne Radiacinės saugos centras, teikia pranešimą patys arba gali įgalioti teikti šį pranešimą juridinius ar fizinius asmenis, atliekančius darbuotojų individualiųjų dozių matavimus ir išmatuotų individualiųjų dozių vertinimą. Juridiniai ar fiziniai asmenys, teikiantys individualiosios apšvitos stebėsenos paslaugas, gali teikti šiuos duomenis, kai jie yra pripažinti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka.
 
 
Atnaujinta 2017-07-03


sukūrė Artogama