LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Radiacinės saugos mokymas
APIE SKYRIŲ 

Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyrius (toliau – RAVMS) koordinuoja ir organizuoja  radiologinių incidentų ir avarijų valdymą, valstybės lygmeniu prevencijos priemonių įgyvendinimą, dalyvauja likviduojant avarijų padarinius, rengia teisės aktus, reglamentuojančius radiologinių incidentų ir avarijų valdymą ir radiacinės saugos mokymą, siekia, kad visi RSC specialistai būtų pasirengę vykdyti funkcijas, kurios nurodytos Radiacinės saugos centro (toliau – RSC)  Ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, taip pat koordinuoja privalomojo radiacinės saugos mokymo viešąjį administravimą, organizuoja konferencijas bei seminarus radiacinės saugos srityje, bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis skatinant įvairių specialistų dalyvavimą mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose bei vykdo radiacinės saugos privalomojo mokymo valstybinę priežiūrą ir kontrolę.


RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS

Radiacinės saugos mokymas – viena iš priemonių, užtikrinančių saugų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių (toliau – šaltiniai) naudojimą, saugantį darbuotojus, dirbančius su šaltiniais, ir gyventojus nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio sveikatai ir aplinkai.

Mokymo sistemos svarba akcentuojama Europos Komisijos (toliau – EK) teisės aktuose bei Tarptautinės atominės energijos agentūros (toliau – TATENA) standartuose. Įgyvendinant TATENA ir Europos Sąjungos rekomendacijas ir reikalavimus buvo patvirtinti teisės aktai, reglamentuojantys radiacinės saugos mokymą Lietuvoje:

 

  • Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas. 

 

  • Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. balandžio 28 d. įsakymas Nr. V-546 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymo Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (toliau – Aprašas).

PRIVALOMASIS RADIACINĖS SAUGOS MOKYMAS
 

2015 m. privalomųjų radiacinės saugos mokymų vykdytojų sąrašą papildė dar viena mokymus organizuojanti įmonė – Lietuvos ir Vokietijos UAB „TUVLITA“.

Šiuo metu Lietuvoje privalomąjį radiacinės saugos mokymą organizuoja šios 8 institucijos:

 

1. Sveikatos priežiūros ir farmacijos specialistų kompetencijų centras

Rugių g. 1, Vilnius

LT-08418

Tel. (8 5) 271 22 56

centras@sskc.lt

 

2. UAB “Kita Kompetencija”

R. Jankausko g. 6, Vilnius

LT-04310

Tel. (8 5) 203 05 45

info@atestavimas.com

 

3. VšĮ Energetikų mokymo centras

Jeruzalės g. 21, Vilnius

LT-08420

Tel. (8 5) 237 45 77

info@emc.le.lt 

 

4. UAB TUVLITA

Lentvario g. 7A, Vilnius

LT-02241
Tel. (8 5) 266 16 66

vaidas@tuvlita.lt

 

5. Kauno technologijos universitetas

(organizuoja tik pradinį atsakingų už I–III šaltinių pavojingumo kategorijos asmenų mokymą);

 

6. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla

(organizuoja privalomą radiacinės saugos mokymą tik Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vidaus reikalų ministerijos struktūrinių padalinių pareigūnams);

 

7. VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė;

 

8. Vilniaus Universiteto Biotechnologijos Institutas.


2015 m. šios institucijos apmokė 975 darbuotojus, dirbančius su šaltiniais ar atsakingus už veiklą su šaltiniais.

 

Pagrindiniai reikalavimai visoms privalomojo radiacinės saugos mokymo sistemos sritims yra nurodyti Apraše:

Darbdavio atsakomybei. Darbdavys, prieš pradėdamas veiklą su šaltiniais, o vėliau – ne rečiau kaip kas penkerius metus, privalo užtikrinti, kad atsakingieji už radiacinę saugą ir darbuotojai, dirbantys su šaltiniais, būtų mokomi radiacinės saugos. RSC specialistai inspekcinių patikrinimų metu kontroliuoja, ar laiku atliekamas privalomasis radiacinės saugos mokymas. Darbdaviai, nevykdantys šių reikalavimų, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Ūkio subjektams, vykdantiems privalomąjį radiacinės saugos mokymą. Vykdytojai privalo turėti RSC patvirtintas radiacinės saugos mokymo programas, mokymui skirtas patalpas ir priemones, teisės aktus ir rekomendacijas, reglamentuojančius radiacinę saugą, praktiniams užsiėmimams skirtą įrangą, garantuoti, kad paskaitas vedantys dėstytojai būtų atestuoti mokyti radiacinės saugos.

Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimui. Neabejotinai mokymo radiacinės saugos klausimais kokybę didžiąja dalimi lemia dėstytojų kvalifikacija. Todėl vadovaujantis Aprašo nuostatais ir 2012 m. sausio 18 d. Radiacinės saugos centro direktoriaus įsakymu Nr. V-2 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos sudarymo“ sudaryta komisija atestuoja asmenis, siekiančius įgyti teisę radiacinės saugos mokyti darbuotojus, dirbančius su šaltiniais, ir asmenis, atsakingus už radiacinę saugą.
2015 m. buvo atestuota 11 naujų lektorių ir metų pabaigoje Lietuvoje jau buvo 32 atestuoti lektoriai, kurie turėjo teisę skaityti paskaitas ir vesti praktinius užsiėmimus privalomųjų radiacinės saugos mokymų metu.

Mokymo programoms. Radiacinės saugos mokymo programos turi būti suderintos su RSC ir turi būti atnaujinamos ne rečiau kaip kas penkerius metus. Mokymo programa sudaroma atsižvelgiant į tikslinę klausytojų grupę ir mokymo tikslus.
2015 m. privalomąjį radiacinės saugos mokymą organizuojančios institucijos parengė ir RSC pateikė tvirtinti 9 naujas mokymo programas. Radiacinės saugos mokymus organizuojančios įstaigos mokymus vykdė pagal 52 su RSC suderintas programas.

Mokymo organizavimui. Mokymai organizuojami pagal radiacinės saugos mokymo programas, prieš tai apie planuojamus mokymus informavus RSC.

Radiacinės saugos žinių vertinimui. Mokytų asmenų radiacinės saugos žinias vertina komisija, kuriai vadovauja RSC atstovas ir kurioje dalyvauja bent vienas atestuotas asmuo. Teigiamai įvertinus žinias, išduodamas Radiacinės saugos pažymėjimas.

Radiacinės saugos pažymėjimo išdavimui. Apraše yra nurodyta Radiacinės saugos pažymėjimo forma.

Instruktavimui radiacinės saugos klausimais. Darbdavys arba jo įgaliotas asmuo, turintis galiojantį Radiacinės saugos pažymėjimą, Apraše nurodytas asmenų grupes privalo supažindinti su radiacinės saugos reikalavimais.

Valstybinei privalomojo radiacinės saugos mokymo priežiūrai. Priežiūros tikslas – stebėti, koordinuoti, analizuoti, tikrinti ir vertinti vykdytojų veiklą privalomojo radiacinės saugos mokymo srityje. Nustatęs pažeidimus, RSC gali visiškai ar laikinai panaikinti mokymo programos galiojimą.

 

Siekiant įvertinti, ar privalomuosius radiacinės saugos mokymus organizuojančios mokymo įstaigos laikosi radiacinės saugos mokymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų, ir užtikrinti mokymų kokybę, 2015 m. atliktas neplaninis radiacinės saugos mokymą organizuojančios įstaigos patikrinimas, kurio metu nustatyta radiacinės saugos mokymo reikalavimų vykdymo pažeidimų. Įvertinę nustatytus pažeidimus, RSC atstovai organizavo susitikimą su mokymo įstaigos vadovais, aptarė galimus sprendimus, kurie padėtų užtikrinti organizuojamų mokymų kokybę.

 

2015 m. lapkričio 9–13 d. trys užsienio ekspertai Lietuvoje vykdė TATENA inicijuotą Švietimo ir mokymo radiacinės saugos srityje vertinimo misiją (angl. Education and Training Appraisal – EduTA). Misijos metu vertintas radiacinės saugos mokymo ir švietimo sistemos Lietuvoje efektyvumas. Ekspertai radiacinės saugos mokymo sistemą Lietuvoje įvertino labai gerai ir pastebėjo, kad Lietuva galėtų būti geras pavyzdys kitoms šalims.EduTA misijos Lietuvoje akimirka

 

Siekdami aktyviai ir sėkmingai skleisti radiacinės saugos žinias ir rūpindamiesi radiacinės saugos kultūros vystymu Lietuvoje, RSC specialistai bendradarbiauja su visuomenės sveikatos biurų specialistais ir rengia susitikimus su gyventojais. Šių biurų darbuotojams organizuotas seminaras, kurio metu pristatytos aktualios radiacinės saugos temos, aptartos bendradarbiavimo su visuomenės sveikatos biurais sritys ir galimybės. 2015 m. pranešimų populiariomis radiacinės saugos temomis klausėsi Utenos bei Pasvalio bendruomenių gyventojai. RSC specialistai taip pat dalyvavo projekte „Spalis – sveikatos stiprinimo mėnuo Panevėžyje“ ir Panevėžio gyventojams pristatė radiacinę saugą. 2015 m. su RSC darbo specifika buvo supažindinti fizikos, visuomenės sveikatos, kineziterapijos ir ergoterapijos specialybių studentai, taip pat studentai iš užsienio šalių, Lietuvoje studijuojantys pagal ERASMUS studentų mainų programą. Pagal bendradarbiavimo sutartį su Utenos kolegija RSC suteikė galimybę Aplinkos apsaugos inžinerijos studentei atlikti praktiką, susijusią su radioaktyvių radono dujų keliama grėsme visuomenės sveikatai. 

 

Užtikrinant Lietuvos gyventojų ir darbuotojų apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei įgyvendinant Radiacinės saugos mokymo strategiją, 2015 m. organizuoti 24 įvairaus pobūdžio renginiai (seminarai, mokymai, pratybos), kurių metu kvalifikaciją radiacinės saugos srityje tobulino 493 dalyviai (1 pav.). Mokomieji renginiai buvo skirti skirtingoms asmenų grupėms – ugniagesiams gelbėtojams, gydytojams odontologams, asmenims, atsakingiems už radiacinę saugą, rentgenodiagnostikos skyrių technologams, policijos pareigūnams, civilinės saugos ir kitų sričių specialistams.1 pav. 2011–2015 m. Renginiuose dalyvavusių asmenų skaičiaus kitimas

 

 

Siekdami supažindinti skirtingų sričių specialistus bei pareigūnus su naujausia informacija radiacinės saugos klausimais, didžiuosiuose Lietuvos miestuose RSC specialistai vedė įvairius seminarus. Panevėžio apskrities policijos pareigūnai buvo supažindinti su veiklos ypatumais radiologinės ar branduolinės avarijos atveju. RSC specialistai vykdė Vadovybės apsaugos departamento prie VRM darbuotojų mokymus ir, jau tradiciniais tapusius, Vilniaus apskrities Priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 3-iosios komandos pareigūnų radiacinės saugos mokymus.

 

Atsižvelgę į metalų laužo ir atliekų supirkimo įmonių vadovų ir atstovų žinių poreikį, RSC specialistai Kaune vedė seminarą, kurio metu nagrinėjo radiologinio užterštumo kontrolės klausimus. RSC specialistai, įvertinę teisės aktų pasikeitimus, Klaipėdoje vedė seminarą, skirtą darbuotojams, ASPĮ atsakingiems už radiacinę saugą. Kaip ir kasmet, vestas seminaras aktualiais radiacinės saugos klausimais, skirtas nemedicininės paskirties šaltinių naudotojams.

 

Įvertinus dažnesnį šaltinių naudojimą gydymo tikslais, gegužės mėnesį RSC surengtas pasitarimas radiacinės saugos užtikrinimo spindulinėje terapijoje klausimais, kuriame dalyvavo gydytojai radiologai, radiologijos technologai, medicinos fizikai. RSC specialistai organizavo 3 seminarus „Radiacinė sauga odontologijoje“, kuriuose gydytojai odontologai gilino žinias radiacinės saugos srityje. VšĮ Respublikinėje Šiaulių ligoninėje RSC iniciatyva vyko aktualūs ir naudingi mokymai, skirti rentgenodiagnostinių skyrių technologams jų pacientų gaunamos apšvitos dozių vertinimo ir optimizavimo klausimais. Organizuota daug specializuotų seminarų ir kitų mokomųjų renginių įvairiomis radiacinės saugos temomis. Siekdami kelti specialistų kvalifikaciją, RSC specialistai Panevėžyje vedė mokymus, skirtus rentgenodiagnostinių skyrių technologams, pacientų gaunamos apšvitos dozių vertinimo ir optimizavimo klausimais. Įvertinę praktinio pasirengimo svarbą, RSC specialistai Visagine vykdė radiacinės saugos teikiant pagalbą nukentėjusiesiems nuo branduolinės ar radiologinės avarijos mokymus, skirtus Utenos apskrities medicinos darbuotojams. Šiauliuose ir Panevėžyje vesti seminarai ligoninių ir poliklinikų darbuotojams radiacinės saugos tobulinimo ASPĮ klausimais.

 

 RSC specialistai drauge su Vilniaus rajono savivaldybės darbuotojais dalyvavo stalo pratybose „Radiologinės avarijos, kilusios dėl transporto avarijos, vežant jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, valdymas ir likvidavimas“. Pratybų metu dalyviai įvertino atsakingų institucijų pasirengimą reaguoti įvykus radiologinei avarijai dėl transporto avarijos, vežant šaltinį, bei šių institucijų veiksmus siekiant suvaldyti ir likviduoti radiologinę avariją.

 

Spalio 8 d. vykusiose tarpinstitucinėse pratybose buvo nagrinėjamos atsakingų institucijų bendradarbiavimo galimybės prognozuojant gyventojų apšvitos dozes ir teikiant rekomendacijas (plačiau žr. sk. „Avarinė parengtis“).


RSC intensyviai bendradarbiauja su įvairiomis tarptautinėmis organizacijomis bei kitų šalių institucijomis, atsakingomis už radiacinę saugą. Spalio 19–23 d. drauge su TATENA organizuoti regioniniai mokymo kursai „Radiacinės saugos ir stebėsenos paslaugų teikėjų kokybės vadybos sistema”. Mokymų tikslas – supažindinti specialistus su kokybės vadybos standartais, pagal kuriuos yra nustatyti dozimetrinių bandymų ar tyrimų akreditavimo reikalavimai.

 

Lapkričio mėnesį RSC lankėsi ekspertai iš Belgijos ir vedė mokymus Lietuvos specialistams (medicinos fizikams, gydytojams radiologams, radiologijos technologams, bendrosios praktikos slaugytojams), ASPĮ dirbantiems su atviraisiais šaltiniais. RSC specialistų prašymu ekspertai iš Belgijos Nacionaliniame vėžio institute skaitė paskaitą radiacinės saugos ir radioaktyviųjų atliekų, susidariusių po radionuklidų terapijos, tvarkymo tema. Gruodžio mėnesį RSC lankėsi kolegos iš Latvijos Valstybinės aplinkos agentūros radiacinės saugos centro. Jų viešnagės metu RSC specialistai pristatė biologinės dozimetrijos laboratoriją, dalijosi patirtimi, įgyta steigiant tokio tipo laboratoriją radiacinę saugą reguliuojančioje institucijoje.

 

Bendradarbiaudamas su TATENA RSC sudarė sąlygas 17 skirtingų sričių specialistams iš Bosnijos ir Hercegovinos, Gruzijos, Egipto, Azerbaidžano, Kroatijos, Serbijos tobulinti profesinę kvalifikaciją skirtinguose RSC padaliniuose bei įvairiose įstaigose. Užsienio specialistai domėjosi tarptautinių konvencijų ir saugumo standartų įgyvendinimu Lietuvoje, maisto ir ne maisto produktų radiologinės kontrolės sistema, veiksmais aptikus pamestąjį ar paliktąjį šaltinį, veiklos su šaltiniais licencijavimu, profesinės ir medicininės apšvitos stebėsena, reikalavimų branduolinėje medicinoje ir spindulinėje terapijoje vykdymo priežiūros ir kontrolės sistema bei kitais radiacinės saugos užtikrinimo klausimais.Mokslinio vizito akimirka

 

2015 m. RSC pateikė TATENA ekspertams svarstyti 91 specialisto nominaciją dėl jų galimo dalyvavimo TATENA bei įvairių šalių organizuojamuose mokymo renginiuose. Didžioji dalis pateiktų nominacijų buvo patvirtintos ir Lietuvos atstovai galėjo sėkmingai tobulinti savo kvalifikaciją tarptautiniuose mokymo renginiuose.


PUBLIKACIJOS IR LEIDINIAI

RSC, siekdamas šviesti visuomenę radiacinės saugos klausimais, kasmet išleidžia keletą naujų informacinių leidinių aktualiomis radiacinės saugos temomis. 2015 m. daugiau dėmesio buvo skirta pacientų radiacinei saugai užtikrinti atliekant rentgeno diagnostikos procedūras bei fizinei šaltinių saugai užtikrinti. 

 

2015 m. RSC parengti nauji leidiniai:

 Daugiau informacijos apie šiuos leidinius rasite skyriuje „Visuomenės informavimas“.
RSC specialistai, dalyvaudami įvairiose mokslinėse konferencijose, nuolat dalijasi patirtimi, rengia straipsnius (žr. sk. „Leidiniai“), kurie publikuojami užsienio ir Lietuvos specializuotuose leidiniuose.

 
Atnaujinta 2016-06-28Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)