LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Konkursai į valstybės tarnybą

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ RADIACINĖS SAUGOS CENTRO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, A LYGIS, 11 KATEGORIJA) PAREIGOMS EITI

 

Radiacinės saugos centras skelbia konkursą Radiacinės saugos centro vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 11 kategorija) pareigoms eiti.

 

Skelbimo Nr.:  35968.

Skelbimo data:  2017-07-11. 

Konkursą organizuojanti įstaiga:  Radiacinės saugos centras. 

Pareigybės pavadinimas: Radiacinės saugos centro vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės aprašymas:  

 

 

PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2017 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-66

 

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1.  Radiacinės saugos centro vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

2.  Pareigybės lygis – A.

3.  Pareigybės kategorija – 11.

 

II. PASKIRTIS

 

4.  Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga padėti Radiacinės saugos centro (toliau – Centras) direktoriui formuoti ir įgyvendinti personalo valdymo politiką Centre.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5.  Vyriausiojo specialisto bendroji veiklos sritis – personalo valdymo politikos formavimas ir įgyvendinimas Centre.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties išsilavinimą;

6.2. turėti žinių žmogiškųjų išteklių valdymo srityje, žinoti pagrindinius personalo valdymo principus ir prioritetus;

6.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo teisę;

6.4. gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir siūlymus personalo valdymo klausimais;

6.5. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

6.6. mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;

6.7. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų projektus;

6.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

6.9. išmanyti profesinės etikos principus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia savo metinių veiklos planų projektus ir ataskaitas, pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Centro metinių veiklos planų projektus ir ataskaitas;

7.2. teikia siūlymus Centro direktoriui dėl Centro personalo valdymo politikos bei personalo sudėties formavimo;

7.3. pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant bei vertina teisės aktų projektus;

7.4. koordinuoja ir organizuoja personalo adaptavimą ir integravimą Centre;

7.5. koordinuoja ir organizuoja atrankas į laisvas Centro darbuotojų pareigas ir konkursus į laisvas Centro valstybės tarnautojų pareigas;

7.6. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbo pažymėjimų išdavimą ir veda jų apskaitą;

7.7. tvarko valstybės tarnautojų registro ir pagal kompetenciją Finansų valdymoir apskaitossistemos duomenis;

7.8. koordinuoja ir organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;

7.9. tvarko ir saugo personalo asmens bylas;

7.10. teisės aktų nustatyta tvarka informuoja socialinio draudimo įstaigas apie priimtus, atleistus ir esančius atostogose valstybės tarnautojus ir darbuotojus;

7.11. rengia Centro pareigybių sąrašo projektą, Centro etatų struktūros projektą, Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų kasmetinių atostogų grafiką bei teikia juos tvirtinti Centro direktoriui;

7.12. pagal kompetenciją pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kontroliuoja jų pildymą;

7.13. rengia ir nustatyta tvarka teikia statistines ataskaitas, susijusias su personalo valdymu;

7.14. rengia Centro direktoriaus įsakymų dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo, perkėlimo į pareigas ir atleidimo iš pareigų, atostogų suteikimo, komandiruočių ir kitais personalo valdymo klausimais projektus;

7.15. sudaro valstybės tarnautojų ir darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo ir mokymo planą, organizuoja jo įgyvendinimą ir rezultatų vertinimą;

7.16. atsako už privačių interesų deklaravimo administravimo, konsultavimo, kontrolės bei viešųjų ir privačių interesų atitikties funkcijų vykdymą Centre ir sprendimus priimančių Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų galimų viešųjų ir privačių interesų konfliktų išvengimo prevencijos atlikimą;

7.17. organizuoja asmenų aptarnavimą Centre, taikant „vieno langelio“ principą;

7.18. pavaduoja vyriausiąjį specialistą (sekretorių) ir vyriausiąjį specialistą (teisininką), jiems laikinai negalint vykdyti funkcijų;

7.19. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus bei teikia siūlymus juose keliamiems klausimams spręsti;

7.20. pagal kompetenciją įgyvendina kokybės vadybos sistemą ir savo veikloje ja vadovaujasi;

7.21. organizuoja ir įgyvendina įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Centras, administravimą, apsaugą ir kontrolę teisės aktų nustatyta tvarka;

7.22. laiku ir kokybiškai vykdo Centro direktoriaus ne nuolatinio pobūdžio pavedimus, susijusius su personalo valdymu.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Centro direktoriui.

____________

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:  (8 5) 236 1936, rsc@rsc.lt

 

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse į šias karjeros valstybės tarnautojo pareigas, dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

 


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)