LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Konkursai į valstybės tarnybą

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ EKSPERTIZĖS IR APŠVITOS STEBĖSENOS DEPARTAMENTO EKSPERTIZĖS IR MEDICININĖS APŠVITOS STEBĖSENOS SKYRIAUS VEDĖJO (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, A LYGIS, 14 KATEGORIJA) PAREIGOMS EITI

 

 

Radiacinės saugos centras skelbia konkursą Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjo (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 14 kategorija) pareigoms eiti.

 

Skelbimo Nr.: 37056

Skelbimo data: 2017-12-01

Konkursą organizuojanti įstaiga:  Radiacinės saugos centras. 

Pareigybės pavadinimas: Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės aprašymas:  

  

PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2017 m. lapkričio 14 d. įsakymu Nr. V-99

 

 

EKSPERTIZĖS IR APŠVITOS STEBĖSENOS DEPARTAMENTO

EKSPERTIZĖS IR MEDICININĖS APŠVITOS STEBĖSENOS SKYRIAUS VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I.PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 14. 

II. PASKIRTIS 

4. Skyriaus vedėjo pareigybė skirta gyventojų, darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltianis, ir pacientų saugai nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio bei medicininei apšvitai vertinti ir ekspertizei, radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymui bei kokybės kontrolės medicinoje tyrimams planuoti, organizuoti, koordinuoti, vykdyti ir kontroliuoti, taip pat teisės aktų, susijusių su veiklos rūšimi, projektams rengti ir vertinti.

 

III. VEIKLOS SRITIS 

5. Skyriaus vedėjo bendrosios veiklos sritys – Skyriaus darbo planavimas, organizavimas, koordinavimas, vykdymas ir kontroliavimas, Skyriaus vedėjo specialioji veiklos sritis – radiacinė sauga.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI VALSTYBĖS TARNAUTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

6. Skyriaus vedėjas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities fizikos, chemijos, biochemijos studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities biofizikos, ekologijos ir aplinkotyros studijų krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos studijų krypties išsilavinimą;

6.3. mokėti anglų kalbą B1 lygiu;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu);

6.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje;

6.6. mokėti rengti ir vertinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą, projektus, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo taisykles;

6.7. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą, ir jų perkėlimo į Lietuvos Respublikos nacionalinę teisę tvarka;

6.8. išmanyti profesinės etikos principus bei būti susipažinusiam su bendradarbiavimo su tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijomis principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 

7. Skyriaus vedėjas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia Skyriaus veiklos pagrindinių priemonių planus bei organizuoja ir kontroliuoja jų įgyvendinimą.

7.2. rengia pusmetines ir metines atlikto darbo statistines ir metines Skyriaus veiklos aprašomąsias ataskaitas;

7.3. organizuoja ir vykdo objektų, kurių veikla susijusi su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinius objektus, projektų ekspertizę ir tikrinimą radiacinės saugos požiūriu, formuluoja atitinkamas išvadas;

7.4. organizuoja ir vykdo jo kompetencijai priklausančius radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo ir tyrimų bei bandymų planavimo ir vykdymo klausimus;

7.5. koordinuoja ir kontroliuoja medicininės apšvitos stebėsenos atlikimą bei apibendrinęs atskirų sričių gautus rezultatus įvertina pacientų gaunamą apšvitą Lietuvoje;

7.6. organizuoja rengimą ir rengia medicininės apšvitos vertinimo programas bei koordinuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;

7.7. koordinuoja ir vykdo pacientų apšvitos dozių matavimus ir rengia protokolus;

7.8. diegia ir vykdo kokybės sistemą Skyriaus veikloje;

7.9. koordinuoja ir vykdo rentgenodiagnostinės įrangos bei priemonių vaizdui gauti, įrangos skirtos branduolinei medicinai bei spindulinei terapijai kokybės kontrolės bandymus ir rengia protokolus;

7.10. organizuoja rengimą ir rengia susijusius su Skyriaus veikla teisės aktų projektus bei teikia pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų ir kitų dokumentų projektų pagal veiklos pobūdį;

7.11. organizuoja rengimą ir rengia atliekamų Skyriuje tyrimų rezultatų analizės apžvalgas;

7.12. pagal kompetenciją rengiasi veiklai radiologinių ir branduolinių avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka veiksmus, numatytus Radiacinės saugos centro ekstremaliųjų situacijų valdymo plane;

7.13. pagal kompetenciją visuomenei bei visuomenės informavimo priemonėms organizuoja rengimą bei rengia ir nustatyta tvarka teikia informacijos radiacinės saugos klausimais projektus, atsakymų į klausimynus tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai ir užsienio valstybių institucijoms projektus;

7.14. organizuoja Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimą bei tobulina kvalifikaciją savarankiškai dalyvaujant konferencijose, seminaruose bei kituose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje;

7.15. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant ir pravedant institucijų ir įstaigų darbuotojams kvalifikacijos tobulinimo kursus, seminarus ir instruktažus radiacinės saugos klausimais;

7.16. teikia fiziniams ir juridiniams asmenims konsultacijas;

7.17. koordinuoja ir vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Radiacinės saugos centro veiklos tikslai;

7.18. nesant Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjo ar Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Profesinės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjo, RSC direktoriaus pavedimu, laikinai vykdo Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjo ar Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Profesinės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjo funkcijas.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO

VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktoriui.

_____________

 

 Išsamesnė informacija apie konkursą:  (8 5) 236 1936, rsc@rsc.lt

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse į šias karjeros valstybės tarnautojo pareigas, dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: darbo patirtį patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos.

 


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)