LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Konkursai į valstybės tarnybą

 

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ RADIACINIŲ AVARIJŲ VALDYMO IR MOKYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJAS, A LYGIS, 12 KATEGORIJA) PAREIGOMS EITI

 

 

Radiacinės saugos centras skelbia konkursą Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojas, A lygis, 12 kategorija) pareigoms eiti.

 

Skelbimo Nr.: 39630

Skelbimo data: 2018-10-26

Konkursą organizuojanti įstaiga:  Radiacinės saugos centras. 

Pareigybės pavadinimas: Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas).

Pareigybės aprašymas:  

 

 

PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2018 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-58

 

 

RADIACINIŲ AVARIJŲ VALDYMO IR MOKYMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija – 12.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė skirta planuoti ir organizuoti radiacinės saugos ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos (toliau – fizinė sauga) mokymus, koordinuoti ir kontroliuoti radiacinės ir fizinės saugos mokymų vykdymą, rengti šios srities teisės aktų ir kitų dokumentų projektus.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto specialiosios veiklos sritys – visuomenės sveikatos priežiūra, radiacinės ir fizinės saugos mokymas.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, sveikatos, gyventojų ir aplinkos radiacinę ir fizinę saugą, radiacinės ir fizinės saugos mokymą ir sugebėti jais vadovautis;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos arba biofizikos studijų krypties išsilavinimą;

6.3. mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

6.4. mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu);

6.5. turėti darbo patirties radiacinės ar fizinės saugos arba mokymų organizavimo srityje;

6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.7. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo taisykles;

6.8. išmanyti profesinės etikos ir tarptautinio bendradarbiavimo principus.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Centro ir Skyriaus metinius veiklos planus ir įgyvendinant Centro ir Skyriaus metinių veiklos planų priemones radiacinės saugos mokymo srityje, rengia ataskaitas;

7.2. rengia teisės aktų, reglamentuojančių radiacinės ir fizinės saugos mokymą, projektus ir teikia pastabas ir pasiūlymus dėl kitų institucijų parengtų šios srities teisės aktų projektų;

7.3. organizuoja ir prižiūri kitų Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų ir įstaigų bei tarptautinių organizacijų nukreiptų specialistų mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo įgyvendinimą, dalyvauja organizuojant tarptautines konferencijas, seminarus, mokymo kursus, pratybas radiacinės saugos srityje;

7.4. rengia radiacinės saugos mokymo programų projektus ir organizuoja tokių programų rengimą, jeigu jos rengiamos kituose Centro padaliniuose, bei dalyvauja derinant kitų įstaigų, organizuojančių radiacinės saugos mokymą, pateiktas radiacinės ir fizinės saugos mokymo programas ir tvarkaraščius;

7.5. rengia ir diegia naujas mokymo ir mokymosi priemones, ugdymo metodus, žinių vertinimo metodikas, arba inicijuoja jų parengimą kitose mokymo įstaigose, vykdančiose radiacinės saugos mokymą bei dalyvauja juos diegiant;

7.6. kaupia, saugo ir administruoja duomenis apie Centro ir kitų mokymo įstaigų, vykdančių radiacinės ir fizinės saugos mokymą, išduotus radiacinės saugos pažymėjimus;

7.7. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri, kaip įstaigos, vykdančios radiacinės ir fizinės saugos mokymus, laikosi teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinės ir fizinės saugos mokymą, nustatytų reikalavimų ir užtikrina mokymų kokybę;

7.8. rengia atskirų tikslinių radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymo grupių radiacinės ir (ar) saugos mokymo tvarkaraščius, mokymo kursų ir pratybų metu pateikiamą medžiagą, mokymo metodikas, komplektuoja mokymo grupes, rengia dalomąją mokymo medžiagą, rūpinasi mokymo renginių organizavimu bei įgyvendinimu, užtikrina ir vertina renginių organizavimo kokybę;

7.9. organizuoja studentų, mokinių ir kitų suinteresuotų asmenų, atvykstančių į Centrą, supažindinimą su Centro veikla;

7.10. organizuoja Centro ir kitų Lietuvos organizacijų atstovų dalyvavimą mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal Tarptautinės atominės energijos agentūros regioninius techninio bendradarbiavimo projektus;

7.11. organizuoja asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės ir (ar) fizinės saugos asmenis, atsakingus už radiacinę ir (ar) fizinę saugą, ir asmenų grupes, atestavimą;

7.12. koordinuoja ir dalyvauja organizuojant asmenų, baigusių radiacinės ir (ar) fizinės saugos mokymus, radiacinės ir (ar) fizinės saugos žinių vertinimą;

7.13. rengia ataskaitų dėl radiacinės ir fizinės saugos mokymo, atsakymų į klausimynus tarptautinėms organizacijoms, Europos Komisijai ir užsienio valstybėms projektus;

7.14. pagal kompetenciją rengia ir nustatyta tvarka teikia visuomenei ir visuomenės informavimo priemonėms informacinių pranešimų projektus radiacinės ir fizinės saugos mokymo klausimais;

7.15. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų prašymus ir skundus bei teikia siūlymus juose keliamiems klausimams spręsti;

7.16. pagal kompetenciją konsultuoja asmenis, teikia metodinę pagalbą radiacinės ir fizinės saugos mokymo klausimais;

7.17. įgyvendina kokybės vadybos sistemą ir savo veikloje ja vadovaujasi;

7.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Centro direktoriaus ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro veiklos tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

___________

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse į šias karjeros valstybės tarnautojo pareigas, dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: dokumentai, patvirtinantys darbo patirtį radiacinės ar radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos arba mokymų organizavimo srityje.

 

Išsamesnė informacija apie konkursą: (8 5) 236 1936, rsc@rsc.lt

 

 


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)