LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Konkursai į valstybės tarnybą

 

SKELBIMAS APIE KONKURSĄ RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (KARJEROS VALSTYBĖS TARNAUTOJO, A LYGIS, 11 KATEGORIJA) PAREIGOMS EITI

 

 

Radiacinės saugos centras skelbia konkursą Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo, A lygis, 11 kategorija) pareigoms eiti.

 

Skelbimo Nr.: 38091

Skelbimo data: 2018-04-20

Konkursą organizuojanti įstaiga:  Radiacinės saugos centras

Pareigybės pavadinimas: Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Pareigybės aprašymas:  

 

PATVIRTINTA

Radiacinės saugos centro direktoriaus

2018 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. V-28

 

 

RADIACINĖS SAUGOS PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės lygis – A.

3. Pareigybės kategorija –11.

 

II. PASKIRTIS

 

4. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir asmenų, kurių veiklai nereikalinga Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) išduodama licencija ar laikinasis leidimas vykdyti veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, tačiau, kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) yra tikimybė nustatyti paliktuosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ar radionuklidais užterštus objektus, valstybinę radiacinės saugos priežiūrą, darbuotojų ir pacientų apsaugos nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio, profesinės ir medicininės apšvitos analizę ir vertinimą bei teisės aktų ir kitų dokumentų projektams šiais klausimais rengti ir vertinti.

 

III. VEIKLOS SRITIS

 

5. Skyriaus vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – valstybinė radiacinės saugos priežiūra.

 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, tarptautinių organizacijų rekomendacijomis ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais radiacinę saugą;

6.2.  turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicininių mokslų studijų srities visuomenės sveikatos studijų krypties, fizinių mokslų studijų srities fizikos studijų krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities biofizikos studijų krypties išsilavinimą;

6.3.  mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu);

6.4.  mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

6.5.  turėti darbo patirties radiacinės saugos ar ūkio subjektų veiklos priežiūros srityje;

6.6. gebėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir pateikti informaciją, sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, rengti ir vertinti teisės aktų ir dokumentų projektus radiacinės saugos klausimais bei savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;

6.7. išmanyti profesinės etikos principus bei būti susipažinęs su bendradarbiavimo su tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių institucijomis principais, bendradarbiavimo ypatumais daugiakultūrinėje aplinkoje.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vykdančių veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, valstybinę radiacinės saugos priežiūrą RSC direktoriaus įsakymu priskirtose teritorijose;

7.2. prižiūri, kaip laikomasi radiacinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, vykdant rentgeno diagnostikos veiklą;

7.3. prižiūri kaip laikomasi radiacinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų, vykdant veiklas, kurios dėl gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės gali sąlygoti darbuotojų ir gyventojų metines apšvitos dozes, viršijančias 1 mSv bei aplinkos taršą gamtinės kilmės radionuklidų turinčiomis medžiagomis (NORM);

7.4. vykdo asmenų, kurių veiklai nereikalinga RSC išduodama licencija ar laikinasis leidimas verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, tačiau, kurių vykdoma veikla gali turėti įtakos žmonių ir aplinkos apšvitai jonizuojančiąja spinduliuote ir (ar) yra tikimybė nustatyti paliktuosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ar radionuklidais užterštus objektus, valstybinę radiacinės saugos priežiūrą;

7.5. prižiūri kaip ūkio subjektai, naudojantys medienos kurą, laikosi radiacinę saugą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

7.6. dalyvauja nagrinėjant dokumentus, pateiktus, siekiant gauti leidimą išmesti radionuklidus į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus bei teikiant siūlymus RSC direktoriui dėl šių leidimų išdavimo;

7.7. kontroliuoja radionuklidų išmetimo į aplinką iš medicinos, pramonės, išskyrus branduolinės energetikos objektus, žemės ūkio objektų ir atliekant mokslinius tyrimus normų laikymąsi;

7.8. dalyvauja vertinant radionuklidų išmetimo į aplinką iš branduolinės energetikos objektų ir kitą su branduolinėmis ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagomis susijusią veiklą vykdančių objektų planus ir dėl jų teikiant pasiūlymus;

7.9. taiko administracinę atsakomybę asmenims už radiacinės saugos reikalavimų nevykdymą;

7.10. analizuoja ir vertina radiacinės saugos priežiūros duomenis, jų pagrindu rengia valstybinės radiacinės saugos priežiūros metų ir ketvirčio planus, asmeninius valstybinės radiacinės saugos priežiūros planus-grafikus, metines ir mėnesines ataskaitas, dalyvauja rengiant Skyriaus metų veiklos planus, pusmetines ir metų valstybinės radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės, žmonių ir aplinkos apšvitos veiksnių tyrimų atskaitas, Skyriaus metų veikos ataskaitas, nustatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms;

7.11. pagal kompetenciją vertina statinių projektuose numatytų projektinių radiacinės saugos sprendimų vykdymą;

7.12. pagal kompetenciją rengia ar dalyvauja rengiant seminarus, kvalifikacijos tobulinimo kursus RSC ir kitų institucijų specialistams radiacinės saugos klausimais;

7.13. įsisavina naujus radiologinių matavimų metodus ir rengiasi radiacinėms avarijoms, dalyvauja mokymuose ir instruktažuose;

7.14. pagal kompetenciją rengiasi veiklai radiologinių ir branduolinių avarijų atvejais, įvykus tokiai avarijai atlieka veiksmus, numatytus RSC ekstremaliųjų situacijų valdymo plane;

7.15. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir teikia siūlymus juose keliamiems klausimams spręsti;

7.16. pagal kompetenciją rengia teisės aktų ir kitų dokumentų, reglamentuojančių darbuotojų, gyventojų ir aplinkos radiacinę saugą, projektus bei atlieka parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektų vertinimą;

7.17. pagal kompetenciją rengia informacijos visuomenei bei visuomenės informavimo priemonėms radiacinės saugos klausimais projektus;

7.18. pagal kompetenciją teikia konsultacijas fiziniams ir juridiniams asmenims radiacinės saugos klausimais;

7.19. dalyvauja įgyvendinant kokybės vadybos sistemą ir savo veikloje ja vadovaujasi;

7.20. teikia pasiūlymus dėl darbo tobulinimo, atlieka problemų analitinį įvertinimą ir apibendrinimą;

7.21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius ne nuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti RSC veiklos tikslai.

 

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

_________

 

 

Išsamesnė informacija apie konkursą:  (8 5) 236 1936, rsc@rsc.lt

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse į šias karjeros valstybės tarnautojo pareigas, dokumentus pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dokumentai teikiami 14 darbo dienų nuo skelbimo paskelbimo Valstybės tarnybos departamento svetainėje dienos. Norėdami pateikti dokumentus, asmenys turės būti išlaikę bendrųjų gebėjimų testą.

Konkursą organizuojančios įstaigos reikalaujami dokumentai, būtini patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės aprašyme nustatytiems specialiems reikalavimams, ir šių dokumentų kopijos: darbo patirtį patvirtinantys dokumentai ar jų kopijos.

 


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)