RSC kokybės politika

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO KOKYBĖS POLITIKA
 

 

Kiekviena valstybė privalo apsaugoti žmones ir aplinką nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančiąja spinduliuote bei garantuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių saugumą, tobulinti radiacinės saugos teisinę bazę, daug dėmesio skirti visuomenės informavimui ir švietimui radiacinės saugos klausimais. Radiacinės saugos centras yra valstybės valdymo institucija, atsakinga už valstybės ir savivaldybių bei kitų institucijų veiksmų radiacinės saugos srityje koordinavimą, radiacinės saugos valstybinę priežiūrą ir kontrolę, gyventojų apšvitos vertinimą ir ekspertizės atlikimą.

 

MISIJA: formuojant ir įgyvendinant valstybės politiką radiacinės saugos srityje, užtikrinti Lietuvos žmonių ir aplinkos radiacinę saugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

 

VIZIJA: aukščiausio lygio radiacinė sauga šalyje, visuomenė ir aplinka apsaugota nuo nepagrįstos apšvitos jonizuojančia spinduliuote, saugus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių naudojimas.

 

PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI:

 

 • efektyviai ir rezultatyviai atlikti teisės aktuose numatytas funkcijas;
 • vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Sveikatos apsaugos ministerijos radiacinės saugos politiką;
 • laikytis LST EN ISO 9001:2015 ir LST EN ISO/IEC 17025:2005 standartų bei Tarptautinės atominės energijos agentūros standartų reikalavimų;
 • savo veikloje vadovautis radiacinės saugos prioritetu, užtikrinant, kad sauga būtų esminis prioritetas sprendžiant visus radiacinės saugos klausimus;
 • taikyti laipsnišką požiūrį valstybiniam radiacinės saugos reguliavimui ir daugiau dėmesio bei resursų skirti radiacinės saugos atžvilgiu svarbesnėms sritims;
 • užtikrinant radiacinę saugą bendradarbiauti su Lietuvos, užsienio ir tarptautinėmis organizacijomis;
 • skatinti darbuotojų atsakomybę ir profesionalumą, jų dalyvavimą užtikrinant veiklos kokybę;
 • sudaryti sąlygas darbuotojų kvalifikacijai tobulinti;
 • stiprinti saugos kultūrą;
 • užtikrinti veiklos bei priimamų sprendimų viešumą, skaidrumą, pagrįstumą ir suprantamumą suinteresuotosioms šalims;
 • efektyviai valdyti potencialias veiklos rizikas ir šalinti neatitiktis
 • efektyviai naudoti finansinius resursus.

 

Radiacinės saugos centro vadovybė įsipareigoja, kad kokybės politika ir jos uždaviniai bus viešai skelbiami, suprantami ir įgyvendinami, kokybės vadybos sistema bus plėtojama ir nuolat tobulinama, bus išlaikytas sistemos vientisumas įgyvendinant sistemos pakeitimus.

 


Sertifikatas, patvirtinantis vadybos sistemos atitiktį EN ISO 9001:2015 (LST EN ISO 9001:2015)


sukūrė Artogama