LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Komisijos ir darbo grupės

Komisijos, komitetai ir darbo grupės

 

 

Radiacinės saugos patariamasis komitetas

 

Radiacinės saugos patariamasis komitetas yra kolegiali patariamoji institucija, teikianti konsultacijas, patarimus ar išreiškianti nuomonę Radiacinės saugos centrui radiacinės ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinės saugos klausimais. Radiacinės saugos patariamojo komiteto uždavinius, funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką reglamentuoja Radiacinės saugos patariamojo komiteto nuostatai, patvirtinti Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-91 „Dėl Radiacinės saugos patariamojo komiteto nuostatų patvirtinimo ir Radiacinės saugos patariamojo komiteto sudarymo“.

 

Radiacinės saugos patariamojo komiteto sudėtis:

dr. Diana Adlienė – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorė;

med. dr. Arvydas Burneckis – Nacionalinio vėžio instituto Spindulinės ir medikamentinės terapijos centro Onkologinės radioterapijos skyriaus vedėjas;

doc. med. dr. Jūratė Dementavičienė – Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro I radiologijos skyriaus vedėja;

Pranas Drulia – Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto Radiologinių tyrimų skyriaus vedėjas;

dr. Arūnas Gudelis – Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Fizinių ir technologijos mokslų centro Metrologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas;

dr. Laimonas Jaruševičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos Spindulinės terapijos skyriaus vadovas;

prof. habil. dr. Jonas Mažeika – Gamtos tyrimų centro Geologijos ir geografijos instituto Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorijos vadovas, vyresnysis mokslo darbuotojas;

Antanas Paulikas – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos vyresnysis patarėjas;

dr. Rita Sketerskienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos priežiūros departamento Rizikos sveikatai valdymo skyriaus patarėja;

Ramunė Marija Stasiūnaitienė – Radiacinės saugos centro direktoriaus pavaduotoja;

Julius Žiliukas – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius.


Asmenų, mokančių atsakingus už radiacinę saugą ir dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, atestavimo komisija 

Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos (toliau – Atestavimo komisija) paskirtis – atestuoti asmenis, siekiančius įgyti teisę mokyti radiacinės saugos asmenis, Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-1001 „Dėl Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

Atestavimo komisija sudaryta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2012 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-2 „Dėl Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos nuostatų patvirtinimo ir Asmenų, siekiančių įgyti teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo komisijos sudarymo“.

  

Atestavimo komisijos sudėtis:

1) habil. dr. Diana Adlienė – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorė (Atestavimo komisijos pirmininkė);

2) prof. habil. dr. Donatas Butkus;

3) med. dr. Jūratė Dementavičienė – Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Radiologijos, branduolinės medicinos ir medicinos fizikos katedros docentė ir Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų Radiologijos ir branduolinės medicinos centro vadovė;

4) dr. Rima Ladygienė – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja;

5) dr. Jakov Šengaut – veterinarijos gydytojas, UAB Jakovo veterinarijos centro vadovas;

6) dr. Algimantas Urbelis – Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto Visuomenės sveikatos instituto vyriausiasis specialistas.

7) Agnė Prušinskaitė – Radiacinės saugos centro Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė (Atestavimo komisijos sekretorė).

 

Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisija

  

Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-86 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos sudarymo“ buvo sudaryta Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisija (toliau – Vertinimo komisija).

 

Vertinimo komisijos paskirtis atlikti Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimą, vadovaujantis Medicinos fiziko veiklos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2017 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. V-901 „Dėl Medicinos fiziko veiklos reikalavimų tvirtinimo“ ir Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. V-84 „Dėl Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo tvarkos aprašo ir Medicinos fiziko eksperto profesinio pasirengimo vertinimo komisijos nuostatų patvirtinimo“. 

 

Vertinimo komisijos sudėtis:

 

Julius Žiliukas – Radiacinės saugos centro Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius (Vertinimo komisijos pirmininkas);

dr. Diana Adlienė – Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto Fizikos katedros profesorė;

Marius Burkanas – Nacionalinio vėžio instituto Medicinos fizikos skyriaus medicinos fizikas; 

Audronė Daiva Dragūnienė – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos Sveikatos išteklių priežiūros ir inovacijų valdymo departamento Sveikatos priežiūros žmogiškųjų išteklių valdymo skyriaus vyriausioji specialistė; 

Romualdas Griškevičius – Nacionalinio vėžio instituto Medicinos fizikos skyriaus medicinos fizikas; 

dr. Laimonas Jaruševičius – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Onkologijos ir hematologijos klinikos Spindulinės terapijos skyriaus vadovas; 

dr. Eglė Jonaitienė – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų Radiologijos klinikos Rentgeno skyriaus vadovė; 

dr. Marius Laurikaitis – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikų filialo Onkologijos ligoninės Spindulinio gydymo sektoriaus medicinos fizikas; 

Agnė Prušinskaitė – Radiacinės saugos centro Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė (Vertinimo komisijos sekretorė); 

Dovilė Šerėnaitė-Pečiulė – Radiacinės saugos centro Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė. Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros funkcijų optimizavimo priežiūros grupės institucijų vadovų komitetas

Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros funkcijų optimizavimo priežiūros grupės institucijų vadovų komitetas (toliau – Komitetas) sudarytas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-588 „Dėl Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros funkcijų optimizavimo priežiūros grupės institucijų vadovų komiteto sudėties patvirtinimo“.
 
Minėto komiteto sudėtis pakeista Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2013 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-654 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. birželio 30 d. įsakymo Nr. V-588 „Dėl Visuomenės ir asmens sveikatos priežiūros funkcijų optimizavimo priežiūros grupės institucijų vadovų komiteto sudėties patvirtinimo“ pakeitimo“
 
Radiacinės saugos centrui Komitete atstovauja Radiacinės saugos centro direktorius Albinas Mastauskas.

Komitetui pavesta vykdyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ patvirtinto Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo 10 punkte numatytas funkcijas ir atlikti šiame punkte numatytus darbus.
 

Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), siekiančių atlikti ar atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, ir laboratorijų, siekiančių atlikti ar atliekančių medienos ir durpių bei medienos ir durpių kuro pelenų gama spektrometrinius matavimus, veiklos atitikties pripažinimo kriterijams vertinimo komisija

 

Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), siekiančių atlikti ar atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, ir laboratorijų, siekiančių atlikti ar atliekančių medienos ir durpių bei medienos ir durpių kuro pelenų gama spektrometrinius matavimus, veiklos atitikties pripažinimo kriterijams vertinimokomisija(toliau – Komisija) atlieka neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), siekiančių atlikti ar atliekančių darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, ir laboratorijų, siekiančių atlikti ar atliekančių medienos ir durpių bei medienos ir durpių kuro pelenų gama spektrometrinius matavimus, veiklos atitikties pripažinimą kriterijams, patvirtintiems Radiacinės saugos centro direktoriaus 2013 m. gegužės 28 d. įsakymu Nr. V-42 „Dėl Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, ir laboratorijų, atliekančių medienos ir durpių bei medienos ir durpių kuro pelenų gama spektrometrinius matavimus, veiklos pripažinimo kriterijų patvirtinimo“, vertinimą ir teikia siūlymus Radiacinės saugos centro direktoriui.

 

Komisija sudaryta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. kovo 21 d. įsakymu Nr. V-26 „Dėl Neakredituotų dozimetrinių laboratorijų (tarnybų), siekiančių atlikti ar atliekančių darbuotojų apšvitos matavimus ir matavimus darbo vietose bei apšvitos įvertinimą, ir laboratorijų, siekiančių atlikti ar atliekančių medienos ir durpių bei medienos ir durpių kuro pelenų gama spektrometrinius matavimus, veiklos atitikties pripažinimo kriterijams vertinimo komisijos sudarymo“.

 

Komisijos sudėtis:

Ramunė Marija Stasiūnaitienė – direktoriaus pavaduotoja (Komisijos pirmininkė);

Vaidas Statkus – Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vedėjas (Komisijos pirmininkės pavaduotojas);

Gintautas Balčytis – Licencijavimo ir Valstybės registro skyriaus vedėjas;

Remigijus Kievinas – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vyriausiasis specialistas;

Jonas Marcinkevičius – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjas;

Vidmantas Paulavičius – Licencijavimo ir Valstybės registro skyriaus vyriausiasis specialistas;

Laima Pilkytė – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė;

Vanda Tovianskaja Požerskaja – Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė;

Aušra Urbonienė – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Profesinės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėja.

   

Radiacinės saugos centro vidaus audito grupė

 

Siekiant tobulinti Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistemą, atitinkančią Lietuvos standarto LST EN ISO 9001:2008 „Kokybės vadybos sistemos. Reikalavimai (ISO 9001:2008)“ reikalavimus, Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-43 „Dėl Radiacinės saugos centro vidaus audito grupės sudarymo“ sudaryta vidaus audito grupė (toliau – Audito grupė). 

Audito grupei pavesta pagal Radiacinės saugos centro direktoriaus patvirtintą Vidaus auditų metinį planą kiekviename Radiacinės saugos centro padalinyje vykdyti planinius ir, esant poreikiui, neplaninius vidaus auditus.

 

Audito grupės sudėtis:

Aistė Jakutytė – Licencijavimo ir Valstybės registro skyriaus vyriausioji specialistė (Audito grupės vadovė);

Rugilė Aganauskaitė – Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausioji specialistė;

Gintautas Balčytis – Licencijavimo ir Valstybės registro skyriaus vedėjas; 

Ieva Gatelytė – Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vedėja; 

Kristina Katalinienė – Apskaitos ir ekonominio planavimo skyriaus vedėja; 

Jonas Marcinkevičius – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Ekspertizės ir medicininės apšvitos stebėsenos skyriaus vedėjas;

Asta Orentienė – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė;

Erika Sadzevičienė – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Profesinės apšvitos stebėsenos skyriaus įrenginių techninės priežiūros inžinierė;

Rytis Salys – Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vyriausiasis specialistas;

Auksė Tankevičiūtė – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė;

Odeta Vanagaitė – Radiacinės saugos centro administratorė;

Julius Žiliukas – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento direktorius.

 

Radiacinės saugos centro etikos komitetas

 

Radiacinės saugos centro etikos komitetas yra sudarytas Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. rugsėjo 13 d. įsakymu Nr. V-131 „Dėl Radiacinės saugos centro etikos komiteto darbo reglamento patvirtinimo ir Radiacinės saugos centro etikos komiteto sudarymo“.

 

Radiacinės saugos centro etikos komiteto sudėtis:

Vaidas Statkus – Radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vedėjas (Komiteto pirmininkas);

Kazys Gricius – Radiacinės saugos centro vyriausiasis specialistas (teisininkas);

Irena Račienė – Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriaus vedėja;

Olga Sevriukova – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vyriausioji specialistė;

Danutė Šidiškienė – Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vyriausioji specialistė;

Violeta Vilkickaitė – Radiacinės saugos centro vyriausioji specialistė (atsakinga už personalą);

Vida Žukauskaitė – Ekspertizės ir apšvitos stebėsenos departamento Gyventojų apšvitos stebėsenos skyriaus vyresnioji specialistė.

 


Radiacinės saugos centro nuolatinė viešųjų pirkimų komisija

Radiacinės saugos centro viešųjų pirkimų komisija (toliau – Viešųjų pirkimų komisija) organizuoja Radiacinės saugos centro viešuosius pirkimus teisės aktų nustatytais atvejais.

Viešųjų pirkimų komisija sudaryta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2016 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. V-47 „Dėl viešųjų pirkimų vykdymo“.

Komisijos sudėtis:
Gintautas Vitas Šurka – Materialinio techninio aprūpinimo ir eksploatavimo skyriaus vedėjas (Viešųjų pirkimų komisijos pirmininkas);
Aušra Vareikienė – Apskaitos ir ekonominio planavimo skyriaus vyriausioji specialistė;
Kazys Gricius – Radiacinės saugos centro vyriausiasis specialistas (teisininkas).

Atnaujinta 2018-04-09

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)