LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas
Laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas

Pagal Radiacinės saugos įstatymo 2 straipsnio 9 punktą, Laikinasis leidimas – dokumentas, kuriuo suteikiama teisė šio įstatymo 8 straipsnio 2 dalyje nurodytiems asmenims, turintiems valstybėje narėje išduotą dokumentą, kuriuo suteikiama teisė verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, laikinai Lietuvos Respublikoje verstis laikinajame leidime nurodyta veikla, laikantis šiame ir kituose įstatymuose bei teisės aktuose nustatytų sąlygų ir reikalavimų.
Pareiškėjas, norintis gauti laikinąjį leidimą verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, privalo užpildyti prašymą (toliau-Prašymas) išduoti laikinąjį leidimą verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ir pateikti jį Radiacinės saugos centrui (toliau-RSC). Prašymo išduoti laikinąjį leidimą pildymo ir dokumentų rengimo tvarka yra aprašyta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ (6–7) p. ir (8–15) p.
 
Kokie dokumentai turi būti pateikti kartu su prašymu?

Priklausomai nuo veiklos su šaltiniais rūšies (Radiacinės saugos įstatymo 8 straipsnio 4 dalies nuostatos), reikia parengti ir RSC pateikti atitinkamus dokumentus, kurių sąrašas priklausomai nuo laikinojo leidimo rūšies yra nurodytas Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių (toliau – Taisyklės) 12 punkte).
 

Vadovaujantis Taisyklių 21 punkto reikalavimais, Taisyklėse nurodytus dokumentus ar informaciją Radiacinės saugos centrui pareiškėjas turi pateikti lietuvių kalba arba pateikti jų vertimą į lietuvių kalbą.

 
Kaip dokumentai turi būti pateikti RSC?

Dokumentai turi būti parengti dviem egzemplioriais ir patvirtinti pareiškėjo. Vienas dokumentų rinkinys yra pateikiamas RSC tiesiogiai, paštu arba saugiomis elektroninėmis priemonėmis tiesiogiai, ar per kontaktinį centrą. Kitas dokumentų rinkinys turi likti pas pareiškėją. RSC pateiktas dokumentų rinkinys pareiškėjui negrąžinamas.

Kokiais terminais išnagrinėjami laikinajam leidimui pateikti dokumentai ir priimamas sprendimas?

RSC per 30 kalendorinių dienų nuo visų tinkamai įformintų laikinajam leidimui išduoti būtinų dokumentų gavimo dienos priima sprendimą išduoti laikinąjį leidimą arba motyvuotą atsisakymą išduoti laikinąjį leidimą ir apie tai ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja asmenį, kuris pateikė Prašymą išduoti laikinąjį leidimą. Jeigu asmuo pateikė ne visus laikinajam leidimui išduoti būtinus dokumentus ir per Radiacinės saugos centro nustatytą terminą nepateikė tinkamai įformintų trūkstamų dokumentų, Radiacinės saugos centras ne vėliau kaip per 5 darbo dienas raštu informuoja šį asmenį, kad Prašymas paliekamas nenagrinėtas.
Išduoti laikinąjį leidimą atsisakoma, jeigu pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų ir valstybinės radiacinės saugos priežiūros metu nustatyta, kad pateikti klaidingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.
Atsakymo dėl laikinojo leidimo išdavimo nepateikimas nelaikomas laikinojo leidimo išdavimu.

Valstybės rinkliava už laikinojo leidimo išdavimą

Valstybės rinkliava už laikinojo leidimo išdavimą yra nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1458 „Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašo ir Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ ir priklauso nuo laikinojo leidimo rūšies.

Už laikinojo leidimo gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas išdavimą valstybės rinkliava yra 119 Eur.

Už visų kitų rūšių laikinųjų leidimų išdavimą valstybės rinkliava yra 80 Eur.

 

Valstybės rinkliava turi būti sumokėta į Valstybinės mokesčių inspekcijos prieLietuvos Respublikos finansų ministerijos atitinkamą sąskaitą viename iš šių bankų: AB „Citadele" bankas, AB DNB bankas, AB SEB bankas, AB Šiaulių bankas, Danske Bank A/S Lietuvos filialas, Nordea Bank AB Lietuvos skyrius, AB „Swedbank", UAB Medicinos bankas, nurodytais rekvizitais: gavėjo kodas 188659752, įmokos kodas 5769, mokesčio pavadinimas – Valstybės rinkliava už laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimą.

Informuojame, kad vadovaujantis Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (pakeistų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. gegužės 2 d. nutarimu Nr. 452 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gegužės 25 d. nutarimo Nr. 653 „Dėl Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo) 22 punkto nuostatomis, Radiacinės saugos centro išduodami laikinieji leidimai laikomi išduotais, kai padaromi atitinkami įrašai Radiacinės saugos centro tvarkomame Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registre. Popieriniai laikinieji leidimai nebeišduodami.

Informacija apie išduotus laikinuosius leidimus yra skelbiama Radiacinės saugos centro interneto svetainėje adresu www.rsc.lt, skiltyje: „Atviri duomenys“ ir VĮ Registrų centro tvarkomoje Licencijų informacinėje sistemoje internetiniu adresu www.licencijavimas.lt/lis-epp-app/public skiltyje: „Licencijų paieška“.Laikinojo leidimo galiojimo terminas

Vertimosi veikla laikinumą vertina ir laikinojo leidimo galiojimo terminą nustato Radiacinės saugos centras, atsižvelgdamas į veiklos vykdymo trukmę, reguliarumą, dažnumą ir tęstinumą.
 
 
Atnaujinta 2018-02-28

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)