LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Patikrinimai ir pažeidimai
 PATIKRINIMŲ TIKSLAS, UŽDAVINIAI IR RŪŠYS

    Patikrinimų tikslas – įsitikinti, kad ūkio subjektai taiko visas priemones, kurios apsaugo žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio.

Patikrinimų uždaviniai:

• vertinti kaip ūkio subjektai vykdo teisės aktuose nustatytus radiacinės saugos ir šaltinių fizinės saugos užtikrinimo reikalavimus, vertina veiklos su šaltiniais galimos įtakos gyventojams ir aplinkai poveikį, prognozuoja jo padarinius, užtikrina parengtį galimiems radiologiniams incidentams ir avarijoms;
• taikyti ūkio subjektams, kurie padarė pažeidimų, administracinę atsakomybę ir kitas poveikio priemones;
• įgyvendinti kitas priemones, užtikrinančias tinkamą teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų laikymąsi ir mažinančias pažeidimų skaičių.

Patikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai:

• Planiniai patikrinimai atliekami pagal patvirtintus Valstybinės radiacinės saugos priežiūros planus. Ūkio subjektai, kurių veiklą planuojama tikrinti, atrenkami vadovaujantis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente nustatytu patikrinimų dažnumu, įvertinus ūkio subjekto veiklos rizikingumo, pavojingumo pobūdį, žalos ar pavojaus asmenims, visuomenei ar aplinkai atsiradimo tikimybę, duomenis apie tai, kaip ūkio subjektas laikėsi teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, reikalavimų anksčiau ir kitas reikšmingas aplinkybes, veiksmingos valstybinės radiacinės saugos priežiūros tikslams pasiekti.
• Neplaninis patikrinimas atliekamas RSC direktoriui, direktoriaus pavaduotojui, Kauno, Klaipėdos ar Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyrių vedėjams priėmus motyvuotą sprendimą atlikti neplaninį patikrinimą.

Sprendimas atlikti neplaninį patikrinimą priimamas:

• gavus kito kompetentingo viešojo administravimo subjekto rašytinį motyvuotą prašymą ar pavedimą atlikti patikrinimą ar kitos valstybės kompetentingos institucijos prašymą;
• turint informacijos ar kilus pagrįstų įtarimų dėl ūkio subjekto veikos, kuri gali prieštarauti teisės aktams, reglamentuojantiems radiacinę saugą ir šaltinių fizinę saugą, ar neatitikti jų reikalavimų;
• siekiant užtikrinti, kad buvo pašalinti ankstesnio patikrinimo metu nustatyti pažeidimai ir įgyvendinti priimti sprendimai bei patikrinimo akte nustatyti reikalavimai, prieš išduodant licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su šaltiniais, papildant licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su šaltiniais priedą ir kitais atvejais;
• jeigu neplaninio patikrinimo atlikimo pagrindą nustato įstatymas ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės priimtas teisės aktas.

Patikrinimų metu nustačius pažeidimus, pareigūnai turi teisę:

• patikrinimo akte įspėti ūkio subjektą apie galimą licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimo sustabdymą, jeigu per nurodytą protingą terminą nustatyti pažeidimai nebus pašalinti;
• priimti sprendimą dėl darbo su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu sustabdymo;
• surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolą, jeigu nustatomi pažeidimai, už kuriuos reikėtų taikyti administracinę atsakomybę;
• teikti siūlymą RSC direktoriui priimti sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais galiojimo sustabdymo.

PATIKRINIMŲ REZULTATAI

     Vadovaujantis Valstybinės radiacinės saugos priežiūros reglamente nustatytu dažnumu 2015 m. iš viso buvo atlikti 657 patikrinimai (644 ūkio subjektuose). 2015 m. vidutinė patikrinimo trukmė – 1 val. 54 min.

   2015 m. daugiausia patikrinimų (456) atlikta asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kurios naudoja šaltinius medicininiais tikslais. Patikrinimų pasiskirstymas pagal veiklos sritis pateiktas 1 lentelėje.

 

1 lentelė. 2015 m. patikrinimų pasiskirstymas pagal veiklos sritis 

Eil.
Nr.

Veiklos sritis

Ūkio subjektų skaičius

Patikrinta ūkio subjektų

Ūkio subjektų, kuriuose rasta pažeidimų, skaičius

 

Iš viso

Patikrinimų skaičius

Patikrinimo rūšis

 

Iš viso

Su radiologiniais tyrimais

Planinis

Neplaninis

 
 

1.

Medicina

1288

445

456

232

265

191

113

 

2.

Veterinarija

25

10

10

6

5

5

2

 

3.

Mokslas ir mokymas

12

8

9

8

4

5

2

 

4.

Pramonė

66

37

37

21

25

13

13

 

5.

Kita veikla

181

141

142

104

105

36

31

 

6.

Mišri veikla

18

3

3

3

3

 

1

 

Iš viso:

1590

644

657

374

407

250

162

 

 

    2015 m. atlikus patikrinimus, 162 ūkio subjektuose rasta pažeidimų. Dažniausiai nustatyti šie radiacinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimai:

  1. darbuotojai, dirbantys su šaltiniais, laiku nesiunčiami į periodinius radiacinės saugos kursus;
  2. laiku nepranešta apie pasikeitusius licencijos verstis veikla su šaltiniais ar jos priedo duomenis;
  3. laiku nepateikti duomenys Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui apie šaltinius ar su jais dirbančius darbuotojus;
  4. laiku neatlikta šaltinių techninė priežiūra, neatnaujinta terminuota techninės priežiūros sutartis;
  5. laiku neatlikti darbo vietų apšvitos stebėsenos matavimai;
  6. laiku neatlikti kokybės kontrolės bandymai.

    Patikrinimų metu nustatytų pažeidimų dinamika 2011–2015 m. pateikta 1 pav.1 pav. Pažeidimų dinamika 2011–2015 m.

 

    2015 m. RSC, siekdamas kelti radiacinės saugos kultūrą bei padėti ūkio subjektams lengviau suprasti teisės aktų reikalavimus, suteikė daugiau nei pusantro tūkstančio konsultacijų telefonu, elektroniniu paštu, teikė metodinę pagalbą, parengė ir išleido 8 informacinius leidinius, atnaujino viešųjų konsultacijų skiltį, vedė mokomuosius seminarus. RSC interneto svetainėje taip pat yra skelbiami ūkio subjektų dažniausiai užduodami klausimai ir atsakymai į juos ir šiems atsakymams suteiktas viešai paskelbtos konsultacijos statusas.

    2015 m. už pažeidimus, kurie galėjo sukelti nepagrįstą darbuotojų, gyventojų ar aplinkos apšvitą jonizuojančiąja spinduliuote, ūkio subjektams buvo taikytos administracinio poveikio priemonės: surašytas 21 administracinis teisės pažeidimo protokolas ir skirtos baudos, 8 atvejais sustabdytas darbas su šaltiniais (šaltiniai užplombuoti). Ūkio subjektams taikytų poveikių priemonių skaičius pateiktas 2 lentelėje.

 

2 lentelė. Poveikio priemonių taikymas 2015 m.

Eil.

Nr.

Veiklos sritis

Surašyta administracinių teisės pažeidimų protokolų

Baudos

Sustabdytas darbas su šaltiniu

Skirta

Suma, Eur

1.

Medicina

15

15

1258

8

1.1.

Odontologija

14

14

1186

8

1.2.

Kita

1

1

72

 

2.

Pramonė

2

2

144

 

3.

Kita veikla

4

4

432

 

Iš viso

21

21

2194

 8

 

    2015 m., kaip ir kiekvienais metais, RSC pareigūnai atliko patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti, kaip laikomasi radiacinės saugos reikalavimų konkrečioje veiklos su šaltiniais srityje.

    Vertinant pacientų radiacinę saugą 2015 m. daug dėmesio skirta kompiuterinės tomografijos tyrimams. Šie tyrimai suteikia itin daug vertingos informacijos paciento susirgimui diagnozuoti, tačiau tuo pačiu metu lemia didelę paciento gautą apšvitą. Pastarųjų metų duomenys rodo, kad Lietuvoje didesnę pacientų apšvitą lemia vis didesnis atliekamų kompiuterinės tomografijos procedūrų skaičius. Atsižvelgdami į vyraujančias tendencijas bei siekdami išsiaiškinti, kaip ASPĮ, atlikdamos kompiuterinės tomografijos procedūras, laikosi radiacinės saugos reikalavimų RSC pareigūnai pasirinktose ASPĮ atliko patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti kompiuterinės tomografijos tyrimų skyrimo tvarką, procedūrų atlikimo tvarką, jų aprašymus, informacijos apie atliekamas procedūras registravimą, saugojimą, pacientų apšvitos vertinimą, medicinos fizikų dalyvavimą atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus, tyrimų apimtis.

    RSC pareigūnai nustatė, kad kompiuterinės tomografijos procedūrų skaičiaus kitimo tendencijos skirtingose ASPĮ yra nevienodos (didelėse ligoninėse tyrimų skaičius smarkai didėja, mažesnėse – kinta nedaug). Skiriant procedūrą dalyvauja II lygio gydytojas specialistas ir gydytojas radiologas, o procedūrų aprašymai daugumoje tikrintų ASPĮ parengti tinkamai. Informacija apie atliktas procedūras registruojama, o saugomos informacijos pakanka retrospektyviai įvertinti paciento apšvitą. Duomenys apie pacientų apšvitą registruojami ir analizuojami. Apibendrinus patikrinimų rezultatus konstatuota, kad atliekant kompiuterinės tomografijos tyrimus pacientų radiacinė sauga yra užtikrinama.

    Atlikti patikrinimai ASPĮ, turinčiose dozės ir ploto sandaugos matuoklius bei skaitmeninius arba skaitmenizuotus rentgenodiagnostikos aparatus, siekiant įvertinanti, kaip įgyvendinamos kokybės laidavimo programos ir pacientų dozių registravimo tvarka. Atlikus patikrinimus nustatyta, kad visose tikrintose ASPĮ pacientų dozių registravimo ir vertinimo tvarkos yra parengtos ir vykdomos. Itin svarbų vaidmenį šioje veikloje atlieka medicinos fizikai, kurie konsultuoja radiacinės saugos gerinimo klausimais, padeda parengti tvarkas bei gelbsti sprendžiant įvairias su medicininės apšvitos optimizavimo klausimais iškilusias problemas.

    Siekiant įvertinti, kaip ASPĮ užtikrina darbuotojų ir pacientų radiacinę saugą, pasirinktose ASPĮ atlikti patikrinimai, kurių tikslas – išanalizuoti pakartotinai atliekamas procedūras ir jų priežastis dirbant su brangiais medicinos prietaisais (medicininė įranga, kurios įsigijimo kaina (su priedais) viršija 30 tūkst. eur. ir (arba) jų naudojimo išlaidos metams sudaro ne mažiau kaip 0,3 mln. eur). Atlikus patikrinimus nustatyta, kad pakartotinės procedūros atliekamos labai retai, todėl neturi pastebimos įtakos darbuotojų profesinei ir pacientų medicininei apšvitai. Pagrindinės nurodomos pakartotinių rentgenogramų priežastys dirbant su rentgeno filmais – nepakankama filmų kokybė, o dirbant su skaitmeninėmis vaizdo gavimo sistemomis – paciento judesiai procedūros metu arba įrangos gedimai.

    2015 m. buvo vertinama, kaip ASPĮ įgyvendina ir laikosi darbuotojams keliamų radiacinės saugos reikalavimų. ASPĮ atlikus patikrinimus, kurių tikslas – įvertinti darbuotojų vidinės (branduolinėje medicinoje) ir išorinės (branduolinėje medicinoje bei intervencinėje radiologijoje) apšvitos stebėsenos tvarką ir dozimetrų (ypač skirtų akims bei galūnėms) nešiojimo tvarką, nustatyta, kad intervencinės radiologijos ir branduolinės medicinos darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos stebėsena vykdoma pagal nustatytus reikalavimus. Intervencinės radiologijos darbuotojai nešioja po du individualiuosius dozimetrus, kurie keičiami kas mėnesį. Branduolinėje medicinoje darbuotojai nešioja po vieną individualų dozimetrą, kurį keičia kas tris mėnesius. Intervencinėje radiologijoje bei branduolinėje medicinoje taip pat nešiojami dozimetrai, skirti akių, galūnių apšvitai įvertinti. Išanalizavus intervencinės radiologijos gydytojų darbo krūvius nustatyta, kad skirtingose ASPĮ intervencinės radiologijos gydytojų gautos apšvitos dozės skiriasi dėl atliekamų intervencinių procedūrų pobūdžio ir darbo krūvio. Intervencinės radiologijos gydytojai, atliekantys tik gydomąsias intervencines procedūras, gauna žymiai didesnes dozes. Be to, pastebėta, kad intervencinės radiologijos gydytojų gaunama apšvita priklauso ir nuo kiekvieno intervencinės radiologijos gydytojo kvalifikacijos bei sugebėjimų procedūrų metu tinkamai taikyti radiacinės saugos priemones. Nepaisant to, nei branduolinės medicinos, nei intervencinės radiologijos darbuotojų apšvitos dozių ribos (akių, galūnių ar viso kūno) nebuvo viršytos.

 

Atnaujinta 2016-05-11


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08221, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 210 5816 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. (8 37) 33 3760 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. (8 46) 38 3308 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. (8 41) 52 4644 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)