LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Viešosios konsultacijos ūkio subjektams

1. Ko reikia tam, kad gauti licenciją ar laikinąjį leidimą verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) reikalavimais, pareiškėjas licencijai ar laikinajam leidimui gauti turi pateikti Radiacinės saugos centrui patvirtintos formos pareiškimą arba prašymą, kurių formos yra patvirtintos Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymu Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 149-7014) (toliau – Aprašas) ir pridėti šiuos dokumentus:
 1. motyvuotą būsimosios veiklos paaiškinimą;
 2. darbuotojų radiacinės saugos programą ir dokumentus, įrodančius, kad verčiantis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais bus užtikrinta žmonių ir aplinkos radiacinė sauga, kaip nustatyta Vyriausybės patvirtintose licencijavimo taisyklėse (Žin., 1999, Nr. 47-1485; 2004, Nr. 30-991) (toliau – Taisyklės);
 3. išsamią informaciją apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius: sertifikatų ir kitų techninių dokumentų kopijas.
Konkretūs reikalingų pateikti dokumentų sąrašai, priklausomai nuo pageidaujamos gauti licencijos ar laikinojo leidimo rūšies, yra pateikti Taisyklėse. Metodinė medžiaga, kaip rengti dokumentus licencijai ar laikinajam leidimui gauti yra pateikta Apraše. Taip pat naudingos informacijos galite rasti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus atitinkamą meniu punktą:


2. Ką daryti, jeigu pasikeitusios veiklos sąlygos nebeatitinka licencijoje ar laikinajame leidime nustatytų licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sąlygų (pasikeitė darbuotojai, įsigytas naujas įrenginys ir kt.)?
Visais atvejais, kai keičiasi licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sąlygos, būtina licenciją ar laikinąjį leidimą išdavusiai institucijai pateikti prašymą licenciją ar laikinąjį leidimą išdavusios institucijos vadovo vardu, pakeisti turimos licencijos ar laikinojo leidimo priedą ir kartu pateikti radiacinės saugos požiūrių svarbią informaciją, kurios apimtis bei turinį, priklausomai nuo konkrečių pasikeitimų, reglamentuoja Aprašas. Tik raštu gavus teigiamą sprendimą ir pakeistąjį licencijos ar laikinojo leidimo priedą, galimą tęsti licencijuojamą veiklą naujomis licencijos ar laikinojo leidimo galiojimo sąlygomis.
Pateikiame kelis, dažniausiai pasitaikančius atvejus, kaip formuoti oficialų prašymą Radiacinės saugos centrui dėl licencijos arba laikinojo leidimo priedo pakeitimo:
 
I. Kada keičiasi asmuo, atsakingas už radiacinę saugą, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti priedą ir pagal Aprašo 11.1 p.:
 1. įsakymo dėl asmens, atsakingo už radiacinę saugą, paskyrimo kopiją.
 2. asmens, atsakingo už radiacinę saugą kvalifikacinio radiacinės saugos pažymėjimo kopiją. 3. pareigybės aprašo kopiją.
II. Kada keičiasi A ar B kategorijos darbuotojas (pradeda dirbti su šaltiniais), privaloma pateikti oficialų prašymą ir pagal Aprašo (11.2-11.3) p.:
 1. įsakymu patvirtintą į A ar B kategorijas suskirstytų darbuotojų, kurie dirbs su šaltiniais arba jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje, sąrašą.
 2. darbuotojo kvalifikacinį pasirengimą profesiniais ir radiacinės saugos klausimais patvirtinančių dokumentų kopijas .
  1 PASTABA. Visiems medicinos gydytojams ir gydytojams odontologams reikia pateikti tik atitinkamos specializacijos licencijos kopiją.
  2 PASTABA. Visi odontologijos specialistai, vykdydami 2 p. dalį dėl radiacinės saugos klausimais patvirtinančių dokumentų pateikimo, turi atsižvelgti į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakymo Nr. V-447 „Dėl odontologų ir gydytojų odontologų padėjėjų teorinio ir praktinio mokymo dirbti su dantų rentgenodiagnostikos aparatais bei panoramine rentgeno įranga ir privalomojo pradinio bei periodiško mokymo radiacinės saugos klausimais tvarkos būdų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 98-3672) tvarką.
 3. apmokymo darbui su konkretaus modelio šaltiniu (dantų rentgeno aparatu, rentgeno aparatu, bagažo saugumo kontrolės rentgeno prietaisu ir kt.) dokumentų kopijas.
 4. A ar B kategorijos darbuotojų sveikatos tikrinimo dokumentų kopijas, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodžio 29 d. įsakyme Nr. V-1072 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo (Žin., 2010, Nr. 4-163) tvarką.
Pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 105-4386) (11 priedas) tvarką.
 
III. Kada keičiasi A ar B kategorijos darbuotojas (jis baigia dirbti su šaltiniais, išeina Motinystės arba Tėvystės atostogų, arba grįžta po jų), privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti priedą ir pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 105-4386) (11 priedas) tvarką.

IV. Kada rentgeno aparatas baigiamas naudoti, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti priedą ir pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-320 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 102 „Dėl jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin. 2012, Nr. 46-2262) reikalavimus:
 1. 4.1.3 p., Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo akto kopiją.
 2. 4.3 p., Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto (generatoriaus) nurašymo ir likvidavimo akto kopiją.
Taip pat, apie šaltinį, privaloma informuoti Radiacinės saugos centrą, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 105-4386) tvarką.

V. Kada panaudoti uždarieji šaltiniai baigiami naudoti ir atiduodami kaip radioaktyviosios atliekos į radioaktyviųjų atliekų saugyklą ar radioaktyviųjų atliekų atliekyną, pagal Aprašo 17.1 p., ne vėliau, kaip per per 10 darbo dienų nuo šaltinių grąžinimo ar atidavimo, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti priedą ir informaciją apie grąžintus, atiduotus arba priimtus (gautus) panaudotus uždaruosius šaltinius, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 105-4386) tvarką.

VI. Kada įsigyjamas naujas šaltinis (medicinos rentgeno diagnostikos aparatas, dantų rentgeno aparatas, pramoninis gama ar rentgeno ragiografas, technologinio proceso reguliavimo rentgeno arba gama matuoklis su uždaruoju šaltiniu) ir kt., privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti priedą ir pagal Aprašo:
 1. 11.4 p., darbo vietų stebėsenos matavimų protokolų kopijas.
  PASTABA. Jeigu matavimus atliko Radiacinės saugos centro specialistai, privaloma nurodyti tik atlikimo datą ir protokolo registravimo Nr.
 2. 11.7 p., kokybės kontrolės bandymų protokolų kopijas.
  PASTABA. Jeigu bandymus atliko Radiacinės saugos centro specialistai, privaloma nurodyti tik atlikimo datą ir protokolo registravimo Nr.
 3. 12.3 p., informaciją apie Radiacinės saugos centro pareigūnų atliktą valstybinės radiacinės saugos priežiūros radiacinės saugos reikalavimų patikrinimą.
  PASTABA. Akto kopijos pateikti nereikia, tik reikia nurodyti radiacinės saugos reikalavimų patikrinimo datą ir registravimo numerį.
 4. 12.4 p, informaciją apie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimą (numeris ir išdavimo data).
  PASTABA. Dantų rentgeno aparatams ir visiems kitiems medicininės paskirties šaltiniams radiacinės saugos reikalavimų atitikties pažymėjimas nereikalingas.
 5. 12.5 p., patalpų, kuriose bus dirbama su šaltiniais, projekto Radiacinės saugos centro atliktos radiacinės saugos ekspertizės išvadų pateikimo data ir registravimo numeris arba ekspertizės išvadų kopija.
  PASTABA. Paties projekto eskizų ir brėžinių kopijų pateikti nereikia.
Taip pat, apie šaltinį, privaloma informuoti Radiacinės saugos centrą, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 105-4386) tvarką.
 
VII. Kada jau turimas šaltinis perkeliamas į kitas patalpas arba pakeičiama jo dislokacija toje pačioje patalpoje, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti priedą ir pagal Aprašo:
 1. 11.4 p., darbo vietų stebėsenos matavimų protokolų kopijas.
  PASTABA. Jeigu matavimus atliko Radiacinės saugos centro specialistai, privaloma nurodyti tik atlikimo datą ir protokolo registravimo Nr.
 2. 11.7 p., kokybės kontrolės bandymų protokolų kopijas.
  PASTABA. Jeigu bandymus atliko Radiacinės saugos centro specialistai, privaloma nurodyti tik atlikimo datą ir protokolo registravimo Nr.
 3. 12.3 p., informaciją apie Radiacinės saugos centro pareigūnų atliktą valstybinės radiacinės saugos priežiūros radiacinės saugos reikalavimų patikrinimą.
  PASTABA. Akto kopijos pateikti nereikia, tik reikia nurodyti radiacinės saugos reikalavimų patikrinimo datą ir registravimo numerį.
 4. 12.5 p., patalpų, kuriose bus dirbama su šaltiniais, projekto Radiacinės saugos centro atliktos radiacinės saugos ekspertizės išvadų pateikimo data ir registravimo numeris arba ekspertizės išvadų kopija.
  PASTABA. Paties projekto eskizų ir brėžinių kopijų pateikti nereikia.
Taip pat, apie šaltinį, privaloma informuoti Radiacinės saugos centrą, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 105-4386) tvarką.
 
VIII. Kada sugenda jau naudojamo medicinos rentgeno diagnostikos aparato arba dantų rentgeno aparato rentgeno vamzdis ir jis keičiamas nauju, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti priedą ir pagal Aprašo:
 1. 11.4 p., darbo vietų stebėsenos matavimų protokolų kopijas.
  PASTABA. Jeigu matavimus atliko Radiacinės saugos centro specialistai, privaloma nurodyti tik atlikimo datą ir protokolo registravimo Nr.
 2. 11.7 p., kokybės kontrolės bandymų protokolų kopijas.
  PASTABA. Jeigu bandymus atliko Radiacinės saugos centro specialistai, privaloma nurodyti tik atlikimo datą ir protokolo registravimo Nr.
Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakymo Nr. V-320 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. 102 „Dėl jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarkos“ pakeitimo“ (Žin. 2012, Nr. 46-2262) 4.1.3 p., Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus (rentgeno vamzdžio) eksploatacijos baigimo akto kopiją arba liudijimą, kad rentgeno vamzdį paėmė jį montavęs asmuo dėl grąžinimo gamintojui.
Taip pat privaloma informuoti Radiacinės saugos centrą, pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. rugpjūčio 24 d. įsakymo Nr. V-675 „Dėl duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, pateikimo valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 105-4386) tvarką.
IX. Kada reikia įrašyti į licencijos ar laikinojo leidimo, suteikiančio teisę prekiauti šaltiniais, priedą naują šaltinio modelį, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti priedą ir pagal Aprašo 191p. tvarką įvardytus dokumentus.
X. Kada reikia įrašyti į licencijos ar laikinojo leidimo, suteikiančio teisę montuoti, remontuoti ar atlikti šaltinių techninę priežiūrą, priedą naują šaltinio modelį, privaloma pateikti oficialų prašymą pakeisti priedą ir pagal Aprašo 192 p. tvarką įvardytus dokumentus.


3. Turiu licenciją ir pasikeitė mano įmonės pavadinimas arba teisinė forma (perregistravau įmonę iš individualiosios įmonės į UAB ar kt.), arba perregistravau įmonę nauju adresu. Kaip aš turu įteisinti šiuos pasikeitimus?
Kada pasikeičia licencijos turėtojo pavadinimas arba teisinė forma (individualioji įmonė pertvarkoma į uždarąją akcinę bendrovę ar kt.), arba jo buveinė įregistruojama naujuoju adresu, ne vėliau, kaip per per 10 darbo dienų nuo paminėto fakto paskelbimo VĮ Registrų centro interneto tinklalapyje, privaloma pateikti oficialų prašymą patikslinti licenciją.
PASTABA. Už licencijos patikslinimą, jeigu jos patikslinimo priežastis lėmė ne licencijos turėtojo valia, valstybės rinkliava nemokama.


4. Ar bet kuri techninio aptarnavimo įmonė gali atlikti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (rentgeno aparatų) techninę priežiūrą?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) reikalavimais, atlikti rentgeno aparatų techninę priežiūrą (prižiūrėti ir remontuoti) Lietuvos Respublikoje gali tik tie ūkio subjektai, kurie turi Radiacinės saugos centro išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą tokiai veiklai įteisinti. Tokių veiklos įteisinimo dokumentų prieduose yra išvardinami modeliai rentgeno aparatų, kuriems ūkio subjektas gali teikti šias paslaugas.


5. Ar norint dirbti su dentaliniu rentgenu gydytojui odontologui reikia baigti kvalifikacinius kursus ar pakanka baigti tik radiacinės saugos kursus?
Gydytojas odontologas, gydytojas odontologas specialistas ar gydytojo odontologo padėjėjas, norintis dirbti su dantų rentgenodiagnostikos aparatu ir (ar) panoramine rentgeno įranga turi:
  • turėti kvalifikacinį pasirengimą profesiniais klausimais patvirtinančius dokumentus;
  • atskirais atvejais* būti apmokytas dirbti su dantų rentgeno aparatais pagal atskirą programą ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą;
  • būti apmokytas dirbti su panoramine įranga pagal atskirą programą ir turėti tai patvirtinantį pažymėjimą;
  • baigti radiacinės saugos kursus ir turėti radiacinės saugos pažymėjimą;
  • būti apmokytas dirbti su konkretaus modelio aparatu ir turėti tai patvirtinančius dokumentus.
 
* a) gydytojas odontologas, iki 2000 m. baigęs Kauno medicinos universitetą, dabartinį Lietuvos sveikatos mokslų universitetą; 
   b) gydytojas odontologas, iki 2001 m. baigęs Vilniaus universiteto Medicinos fakultetą;
   c) gydytojo odontologo padėjėjas.

Plačiau skaitykite Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 17 d. įsakyme Nr. V-447 „Dėl Odontologų ir gydytojų odontologų padėjėjų teorinio ir praktinio mokymo dirbti su dantų rentgenodiagnostikos aparatais bei panoramine rentgeno įranga ir privalomojo pradinio bei periodiško mokymo radiacinės saugos klausimais tvarkos būdų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 98-3672).
Privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarką reglamentuoja Lietuvos respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. V-1001 „Dėl privalomojo radiacinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 143-6726).
Konkretūs dokumentų sąrašai, kuriuos reikalinga pateikti Radiacinės saugos centrui, norint gauti teisę dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais yra išvardyti Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakyme Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 149-7014).


6. Ar reikalinga licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas/atliekas?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 11-239) ir Lietuvos Respublikos radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 50-1600; 2011, Nr. 91-4318) reikalavimais, vežti radioaktyviąsias medžiagas ir radioaktyviąsias atliekas galima tik turint Vyriausybės patvirtintų licencijavimo taisyklių nustatyta tvarka išduotą licenciją ar laikinąjį leidimą, išskyrus tam tikrus atvejus.
Licencija ar laikinasis leidimas nereikalingi:
  • vežti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, kuriems taikomi nereguliuojamosios veiklos kriterijai;
  • vežti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius;
  • vežti radioaktyviąsias medžiagas nekontroliuojamose pakuotėse, nurodytose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą.
Kilus abejonėms būtina kreiptis į Radiacinės saugos centrą, kuris įgaliotas priimti atitinkamą sprendimą dėl licencijos ar laikinojo leidimo reikalingumo kiekvienu konkrečiu atveju. Daugiau informacijos apie licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimą galima sužinoti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą – Verslui > Licencijų ir laikinųjų leidimų išdavimas > Licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais išdavimas.


7. Ar yra nustatytos rinkliavos už licencijos ar laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimą?
Valstybės rinkliavų dydžiai už licencijos ar laikinojo leidimo išdavimą yra nustatyti LR Vyriausybės 2012 m. birželio 20 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. gruodžio 15 d. nutarimo Nr. 1458 „Dėl konkrečių valstybės rinkliavos dydžių ir šios rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 108-3463) ir kiekvienais metais peržiūrimi bei iš naujo patvirtinami, todėl nuolat kinta.
2013 m. sausio 1 d. valstybės rinkliava už licencijos ar laikinojo leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas išdavimą, buvo 234 Lt. Apie konkrečius valstybės rinkliavų dydžius galima sužinoti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus atitinkamą meniu punktą:


8. Į kurią valstybės instituciją turėčiau kreiptis dėl leidimo vežti radioaktyviąsias medžiagas/atliekas išdavimo?
Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklėse (Žin., 2009, Nr. 3-64) (toliau – Taisyklės) nustatyta, kad radioaktyviąsias medžiagas, radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą branduolinį kurą vežti galima tik gavus atitinkamą Lietuvos Respublikos įgaliotosios institucijos leidimą (toliau – Leidimas).
Radiacinės saugos centras išduoda Leidimus:
  • vežti radioaktyviąsias medžiagas, įskaitant daliąsias medžiagas, esant Taisyklių 1 priede nustatytoms sąlygoms;
  • vežti radioaktyviąsias atliekas, susidarančias ne branduolinio kuro ciklo metu.
Jeigu radioaktyviosios medžiagos ir radioaktyviosios atliekos priskiriamos branduolinėms medžiagoms, paraiška Leidimui gauti turi būti suderinta su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija.
Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija išduoda Leidimus:
  • vežti daliąsias medžiagas, nesant Taisyklių 1 priede nustatytų sąlygų;
  • vežti radioaktyviąsias atliekas, susidarančias branduolinio kuro ciklo metu;
  • vežti panaudotą branduolinį kurą bei kitas branduolinės energetikos srityje naudotas ir tapusias radioaktyviomis medžiagas.
Daugiau informacijos galite rasti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą – Verslui > Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimas > Leidimų išdavimas.


9. Kokius dokumentus turiu pateikti, norėdamas gauti radioaktyviųjų medžiagų/atliekų vežimo leidimą?
 1. Norėdami gauti leidimą vežti radioaktyviąsias medžiagas (Lietuvos Respublikoje viduje, įvežti iš trečiųjų valstybių, išvežti į trečiąsias valstybes) ar radioaktyviąsias atliekas, Radiacinės saugos centrui turite pateikti paraišką. Paraiškos formos nustatytos Radioaktyviųjų medžiagų, radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro įvežimo, išvežimo, vežimo tranzitu ir vežimo Lietuvos Respublikoje taisyklėse (Žin., 2009, Nr. 3-64) (toliau – Taisyklės).
 2. Jei planuojamos vežti radioaktyviosios medžiagos ar radioaktyviosios atliekos yra priskiriamos branduolinėms medžiagoms (plutonis, uranas (natūralus, sodrintasis urano 235 ir urano 233 izotopais, ir nusodrintas) ir toris, esantis metalų lydinio, cheminio junginio ar koncentrato pavidalo arba kitų medžiagų mišinyje), tačiau atitinka Taisyklių 1 priedo reikalavimus, prieš pateikiant Radiacinės saugos centrui paraišką dėl radioaktyviųjų medžiagų ar radioaktyviųjų atliekų vežimo leidimo, ji turi būti suderinta su Valstybine atominės energetikos saugos inspekcija.
 3. Radioaktyviąsias medžiagas vežti tarp valstybių Europos Sąjungos narių galima tik su Radiacinės saugos centru suderinus Standartinį dokumentą, taikomą pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/93/Euratomas (toliau – standartinis dokumentas). Standartinio dokumento forma nustatyta Taisyklėse.
 4. Jei planuojama įvežti uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (toliau – JSŠ) į Lietuvos Respubliką, kartu su paraiška/standartiniu dokumentu turi būti pateikta:
  4.1. gamintojo raštiško įsipareigojimo susigrąžinti JSŠ pasibaigus jo galiojimo laikui kopija;
  4.2. sutarties su VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra dėl JSŠ tvarkymo kopija;
  4.3. laidavimo draudimo sutarties su VĮ Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo agentūra paslaugų vertei poliso kopija.
Taisyklėse nustatytas paraiškų ir standartinio dokumento formas galite rasti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą Verslui > Paraiškų ir pranešimų formos.
Papildomi reikalavimai, konkretūs reikalingų pateikti dokumentų sąrašai, priklausomai nuo pageidaujamos gauti leidimo rūšies, yra pateikti Taisyklėse. Naudingos informacijos galite rasti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą – Verslui > Radioaktyviųjų medžiagų ir atliekų vežimas > Leidimų išdavimas.


10. Ar galima duomenis Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui pateikti elektroniniu būdu?
Taip, nuo 2010 m. birželio 1 d. duomenis Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui (toliau – Registras) galima teikti ne tik popierine forma, bet ir elektroniniu būdu – naudojantis Registro išoriniu portalu (adresu www.rscregistras.lt).
Jei norite naudojantis Registro išoriniu portalu, su Radiacinės saugos centru reikia pasirašyti Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos Registrui, naudojantis šio Registro išoriniu portalu, sutartį. Sutartis pildoma 2 egzemplioriais, pasirašoma ir popierine forma (originalai) pateikiama Radiacinės saugos centrui. Kai sutartį pasirašys Radiacinės saugos centro direktorius, vieną egzempliorių Jums grąžinsime, o prisijungimo prie Registro išorinio portalo duomenis (vardą ir laikinąjį slaptažodį) gaus sutarties priede nurodyti asmenys elektroniniu paštu.
Registro išorinio portalo paslaugos suteikiamos nemokamai, teikiant duomenis elektroniniu būdu, nereikia teikti Registrui popierinių pranešimų.
Plačiau apie duomenų teikimą Registrui skaitykite Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą Verslui > Valstybės registras > Duomenų teikimo registrui tvarka.


11. Kokį pranešimą reikia pateikti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, įsigijus naują rentgenodiagnostikos aparatą? Gal pakanka informacijos, kurią pateikia aparatą montavusi įmonė?
Rentgeno aparato turėtojas gavęs (įsigijęs) jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (rentgeno aparatą, rentgeno vamzdį), jį sumontavęs (išmontavęs) arba perkėlęs į kitą padalinį, per 10 darbo dienų Radiacinės saugos centrui turi pateikti Pranešimą apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių arba dalelių greitintuvą (1 priedas).
Iki to laiko, kol rentgeno aparatas neįrašytas į Licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedo naudojamųjų prietaisų sąrašą, veikla su juo laikoma neteisėta ir draudžiama.
Paraiškų ir pranešimų formas galite rasti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą Verslui > Paraiškų ir pranešimų formos.


12. Rentgeno aparate buvo pakeistas rentgeno vamzdis. Kokį pranešimą turime pateikti Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui?
Gavus (įsigijus) rentgeno vamzdį, jį sumontavus (išmontavus), per 10 darbo dienų Radiacinės saugos centrui pateikiamas Pranešimas apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių arba dalelių greitintuvą (1 priedas), prie išmontuoto rentgeno vamzdžio nurodant požymį „išmontuotas“, prie sumontuoto rentgeno vamzdžio – „sumontuotas“.
Iki to laiko, kol rentgeno aparatas su nauju rentgeno vamzdžiu neįrašytas į Licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedo naudojamųjų sąrašą, veikla su juo laikoma neteisėta ir draudžiama.
Paraiškų ir pranešimų formas galite rasti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą Verslui > Paraiškų ir pranešimų formos.


13. Ką reikia padaryti norint dehermetizuoti rentgeno vamzdį? Ar jį dehermetizavus, rentgeno aparatas bus išbrauktas iš licencijos priedo?
Jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo (dehermetizavimo) tvarka nustatyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. balandžio 11 d. įsakyme Nr. V-320 ,,Dėl jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių eksploatacijos baigimo tvarkos” pakeitimo” (Žin., 2012, Nr. 46-2262).
Norint dehermetizuoti ir nurašyti rentgeno vamzdį būtina sudaryti ne mažiau kaip trijų narių komisiją, kuri, laikydamasi darbų saugos reikalavimų, dehermetizuotų rentgeno vamzdį ar kitaip padarytų jį netinkamu naudoti ir surašytų laisvos formos jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus eksploatacijos baigimo aktą (toliau – Aktas). Akte turi būti nurodyta: jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus tipas, gamyklinis numeris, pagaminimo data, rentgeno vamzdžio tipas, gamyklinis numeris, sunaikinimo būdas ir data. Komisijos surašytas Aktas turi būti patvirtintas įstaigos vadovo.
Šio akto kopiją per 10 darbo dienų būtina pateikti Radiacinės saugos centrui (RSC). RSC, gavęs pranešimą, išbraukia rentgeno vamzdį iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro ir licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedo. Rentgeno aparatas, dehermetizavus rentgeno vamzdį, nebus išbrauktas iš licencijos priedo. Sprendimas dėl rentgeno aparato išbraukimo iš licencijos priedo bus priimtas tada, kai Įstaiga pateiks Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto kopiją arba dokumento, patvirtinančio šio įrenginio perdavimą, utilizavimą atlikusiai įmonei, kopiją, vadovaujantis Radiacinės saugos direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakymo Nr. 82V ,,Dėl dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 149-7014) 17.3 punkto nuostatomis.


14. Saugomas rentgeno aparatas nebebus naudojamas. Kokius dokumentus turime pateikti, kad rentgenas aparatas būtų išbrauktas iš Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registro?
Baigus rentgeno aparato ar kito prietaiso, neturinčio radioaktyviosios medžiagos, bet skleidžiančio jonizuojančiąją spinduliuotę, eksploataciją, Radiacinės saugos centrui pateikiami šie dokumentai:
 1. Pranešimas apie jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių arba dalelių greitintuvą (1 priedas);
 2. Jonizuojančiosios spinduliuotės generatoriaus eksploatacijos baigimo akto kopija;
 3. Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti nematerialiojo ir ilgalaikio materialiojo turto nurašymo ir likvidavimo akto kopija.
Jei rentgeno aparatas įrašytas į Licencijos verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedo saugojamųjų sąrašą, tai kartu su minėtais dokumentais pateikiamas Prašymas pakeisti Licencijos priedą.
Paraiškų ir pranešimų formas galite rasti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą Verslui > Paraiškų ir pranešimų formos.


15. Ar kiekvienais metais reikia pristatyti informacinius dokumentus (metinės inventorizacijos, darbuotojų sąrašo ar kt.) Radiacinės saugos centrui?
Iki kiekvienų kalendorinių metų sausio 31 d. Radiacinės saugos centrui pateikiami Metinės inventorizacijos duomenys:
 1. apie turimus jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius ir dalelių greitintuvus (7 priedas);
 2. apie turimus uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (8 priedas). Teikiant pranešimus apie naudojamus ir saugomus didelio aktyvumo uždaruosius šaltinius, kartu su metinės inventorizacijos duomenimis pateikiamos Didelio aktyvumo uždarojo jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio registracijos kortelės;
 3. apie radioaktyviąsias medžiagas (9 priedas), gautas per praėjusius kalendorinius metus ir jų likutį gruodžio 31 d.;
 4. apie parduotus jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius (10 priedas).
Iki kiekvienų kalendorinių metų kovo 30 d. Radiacinės saugos centrui pateikiamas Pranešimas apie darbuotojo, dirbančio su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitą (12 priedas). Šiame pranešime nurodytus duomenis teikia patys Registro duomenų teikėjai arba įgalioja pateikti darbuotojų apšvitos duomenis laboratoriją, atliekančią darbuotojų individualiųjų dozių matavimus ir (ar) jų vertinimą.
Paraiškų ir pranešimų formas galite rasti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą Verslui > Paraiškų ir pranešimų formos.


16. Kokiais profesinės veiklos vykdymo atvejais būtina pateikti Pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais?
Pranešimą apie darbuotoją, dirbantį su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais (11 priedą) reikia pateikti Radiacinės saugos centrui per 10 darbo dienų po šių duomenų pasikeitimo
  • darbuotojas pradėjo/baigė darbą su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais;
  • darbuotojas perėjo dirbti į kitą padalinį;
  • pasikeitė darbuotojo vardas/pavardė;
  • pasikeitė darbuotojo pareigos;
  • pasikeitė darbuotojo kategorija;
  • darbuotojas išėjo/grįžo Motinystės (Tėvystės) atostogų.
Atkreipiame dėmesį, kad pasikeitus aukščiau nurodytiems duomenims Licencijos, verstis veikla su šaltiniais (toliau – Licencija), turėtojas privalo per 10 darbo dienų Radiacinės saugos centrui pateikti prašymą pakeisti Licencijos priedą ir dokumentus, patvirtinančiais duomenų pasikeitimą.
Konkretūs dokumentų sąrašai, kuriuos reikalinga pateikti Radiacinės saugos centrui, norint gauti teisę dirbti su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais yra išvardyti Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. lapkričio 28 d. įsakyme Nr. 82V „Dėl Dokumentų, kurių reikia licencijai ar laikinajam leidimui verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais gauti ir licencijos ar laikinojo leidimo verstis veikla su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais priedui pakeisti, rengimo tvarkos aprašo ir dokumentų formų patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 149-7014).
Paraiškų ir pranešimų formas galite rasti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą Verslui > Paraiškų ir pranešimų formos.


17. Ar reikia teikti Radiacinės saugos centrui duomenis apie darbuotojų apšvitą?
Jeigu darbuotojų dozimetrinę kontrolę atlieka Radiacinės saugos centro Profesinės apšvitos stebėsenos skyriaus laboratorija, ar kita laboratorija, kuri įstaigos/įmonės įgaliota teikti Radiacinės saugos centrui darbuotojų apšvitos duomenis, tuomet pati įstaiga neteikia duomenų apie darbuotojų apšvitą, – tai atlieka įgaliotosios laboratorijos atstovai.
Jeigu minėtų įgaliojimų laboratorijai įstaiga/įmonė nesuteikia, tuomet ji pati turi pateikti duomenis užpildant Pranešimą apie darbuotojo, dirbančio su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, apšvitą (12 priedą).
Paraiškų ir pranešimų formas galite rasti Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu www.rsc.lt, pasirinkus meniu punktą Verslui > Paraiškų ir pranešimų formos.


18. Kokius dokumentus reikia pateikti, pasikeitus asmenims, turintiems teisę teikti duomenis Registro išoriniu portalu?
Pasikeitus įstaigos/įmonės asmenims, turintiems teisę teikti duomenis Registro išoriniu portalu, Radiacinės saugos centrui turi būti pateiktas užpildytas Duomenų apie jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir darbuotojus, dirbančius su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais, teikimo Valstybės jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių ir darbuotojų apšvitos registrui, naudojantis šio registro išoriniu portalu, sutarties 2 priedas.


19. Kokiems įrenginiams su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais reikia nustatyti atitiktį? Kokius dokumentus reikia pateikti atitikties nustatymui?
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. spalio 7 d. Įsakymo Nr. V-891 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos“ pakeitimo“ ( Žin., 2011, Nr. 124-5918) 4 ir 5 punktais, turi būti nustatyta šių nemedicininės paskirties jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių radiacinės saugos reikalavimų atitiktis:
  •  įrangos, skirtos saugoti arba vežti radioaktyviąsias medžiagas ir atliekas, išskyrus įrangą skirtą vežti arba saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius;
  • jonizuojančiosios spinduliuotės generatorių (greitintuvų, elektroninių mikroskopų ir kt.);
  • radionuklidų generatorių ir radioaktyviųjų medžiagų; 
  • matavimo ir kontrolės įrangos, skleidžiančios jonizuojančiąją spinduliuotę;
  • kalibravimo ir patikros įrangos, skleidžiančios jonizuojančiąją spinduliuotę;
  • apšvitinimo įrangos;
  • vartojamųjų gaminių.
Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo tvarka nurodyta Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. spalio 28 d. įsakyme Nr. 74V „Dėl Radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymo Radiacinės saugos centre tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 131-6261). Dokumentai, kuriuos reikia pateikti radiacinės saugos reikalavimų atitikties nustatymui, nurodyti šios tvarkos 5 punkte:
  • paraišką, kurios forma pateikta Radiacinės saugos reikalavimų atitikties kontrolės tvarkos aprašo 1 priede, kurioje lietuvių kalba nurodomi jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio pavadinimas, tipas ir paskirtis;
  • jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio naudojimo instrukciją lietuvių kalba arba, jei jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis pagamintas ne Lietuvoje, – naudojimo instrukcijos vertimą į lietuvių kalbą. Tiekėjas arba licencijos ar laikino leidimo turėtojas gali pateikti ne pažodinį, bet esminį (sutrumpintą) instrukcijos vertimą tuo atveju, jei kartu yra pateikiamas instrukcijos originalas anglų ar kita kalba, kuri yra priimtina Centrui;
  • informaciją apie gamintoją ir jo kokybės vadybos sistemą, gamintojo atitikties sertifikatų, atitikties deklaracijų kopijas;
  • dokumentus, liudijančius, kad jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinis atitinka Europos Sąjungos atitinkamų saugumo direktyvų reikalavimus ir yra paženklintas CE ženklu;
  • jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio bandymų protokolų kopijas, nurodant jonizuojančiosios spinduliuotės dozės galios pasiskirstymą nuo visų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinio paviršių;
  • radiacinės saugos taisykles lietuvių kalba, nurodant tikėtinas apšvitos dozes darbuotojams, dirbsiantiems su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniu, kurių būtina laikytis jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinį montuojant, naudojant, saugant ir pervežant;
  • jeigu tiekėjas arba licencijos ar laikinojo leidimo turėtojas jau turi Europos Sąjungos valstybėje narėje išduotą dokumentą, liudijantį radiacinės saugos reikalavimų atitiktį, Centrui pateikia ir šio dokumento kopiją.


20. Kaip sudaryti sutartį su Radiacinės saugos centru dėl darbuotojų individualiųjų dozių tyrimų atlikimo ir kaip atsiimti individualiuosius dozimetrus?
Pageidaujantys sudaryti sutartį dėl darbuotojų individualiųjų dozių tyrimų atlikimo, turi pateikti prašymą, kurio forma pateikta Radiacinės saugos centro internetinėje svetainėje adresu: index.php/pageid/857.
Individualiuosius dozimetrus gali atsiimti:
 1. Radiacinės saugos centre Vilniuje, Kalvarijų g. 153, Vilnius;
 2. Kauno radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriuje, Aušros g. 44, Kaunas;
 3. Klaipėdos radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriuje, Bijūnų g. 6, Klaipėda;
 4. Šiaulių radiacinės saugos priežiūros ir kontrolės skyriuje, Vilniaus g. 229, Šiauliai.
Ūkio subjektui pageidaujant, individualieji dozimetrai gali būti išsiųsti paštu arba Vilniuje Radiacinės saugos centro specialistai juos gali pristatyti nurodytu adresu. Tokias atvejais ūkio subjektas apmoka individualiųjų dozimetrų siuntimo paštu arba pristatymo transporto išlaidas.


21. Kokias atvejais galima nutraukti sutartį dėl individualios dozimetrinės kontrolės? Kaip tai padaryti?
Sutartį dėl individualiosios dozimetrinės kontrolės gali nutraukti dirbantys su dantų rentgeno aparatais. Radiacinės saugos centrui pateikiamas laisvos formos prašymas nutraukti sutartį, kai individualios dozimetrinės kontrolės (vykdytos vienerius metus) metu išmatuota darbuotojų metinė išorinės apšvitos dozė neviršija 1 mSv.


Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)