LT     /    EN
Titulinis puslapis Puslapio struktūra Rašykite mums Versija spausdinimui
Praneškite apie radiacinės saugos pažeidimus

ATMINTINĖ ASMENIMS, KETINANTIEMS PATEIKTI RADIACINĖS SAUGOS CENTRUI INFORMACIJĄ APIE RADIACINĖS SAUGOS PAŽEIDIMUS

 

Šioje atmintinėje siekiama paaiškinti, kur ir kokia tvarka reikia asmenims kreiptis, kai jie turi informacijos apie planuojamus daryti, daromus arba padarytus pažeidimus, kuriais pažeidžiami Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimai.

 

I. KOKIUS INFORMACIJĄ NAGRINĖJA RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS?

1. Radiacinės saugos centras nagrinėja asmenų pateiktą informaciją apie planuojamus daryti, daromus arba padarytus pažeidimus, kuriais pažeidžiami Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ir jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimai.

2. Asmenų skundai apie Radiacinės saugos centro darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, ir valstybės tarnautojų (toliau – darbuotojas) veiksmais, neveikimu ar administraciniais sprendimais galimai padarytą asmens, nurodyto skunde, teisių ir teisėtų interesų pažeidimą priimami ir nagrinėjami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Radiacinės saugos centre taisyklių, patvirtintų Radiacinės saugos centro direktoriaus 2008 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl Prašymų ir skundų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo radiacinės saugos centre taisyklių patvirtinimo“ (Radiacinės saugos centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-111 redakcija) nustatyta tvarka.

 

II. KOKIOS INFORMACIJOS NENAGRINĖJA RADIACINĖS SAUGOS CENTRAS?

3. Radiacinės saugos centras nenagrinėja informacijos apie pažeidimus:

- kurių tyrimas nepriklauso Radiacinės saugos centro kompetencijai;

- jeigu informacija tuo pačiu klausimu buvo išnagrinėta arba yra nagrinėjama teisme;

- kai dėl informacijos dalyko yra priimtas procesinis sprendimas pradėti ikiteisminį tyrimą;

- kuri yra neįskaitoma;

- kai asmuo kreipiasi į Radiacinės saugos centrą tuo pačiu klausimu, dėl kurio Radiacinės saugos centras jau buvo priėmęs sprendimą anksčiau, ir asmuo nepateikia naujų faktinių duomenų, leidžiančių abejoti ankstesnio atsakymo pagrįstumu;

- pateikta anonimiškai, t. y. nenurodytas asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys. Radiacinės saugos centro direktorius ar jo įgaliotas asmuo turi teisę priimti sprendimą nenagrinėti Radiacinės saugos centrui anonimiškai pateiktos informacijos.

 

III. KADA IR KAIP KREIPTIS Į RADIACINĖS SAUGOS CENTRĄ?

4. Informaciją apie galimus radiacinės saugos pažeidimus galite pateikti:

- pats asmeniškai arba per savo atstovą (Radiacinės saugos centro darbo laiku), kuris turi pateikti atstovavimą liudijantį dokumentą. Jūsų, ar Jūsų atstovo turimą informaciją pristatyti Radiacinės saugos centrui gali ir kitas asmuo. Taip pat informaciją apie galimus radiacinės saugos pažeidimus galite pateikti:

- paštu (adresas Kalvarijų g. 153, Vilnius);

- faksu Nr. (8 5) 276 3633;

- elektroniniu paštu (rsc@rsc.lt).

5. Jeigu abejojate, ar tikrai yra pagrindas pateikti informaciją apie pažeidimus, rekomenduojame pasikonsultuoti su Radiacinės saugos centro specialistais telefonu Nr. (8 5) 236 1936 arba (8 5) 210 5816.

6. Radiacinės saugos centre telefonu gaunama informacija nėra įrašoma į telefono atsakiklį ar fiksuojama garso įrašu. Radiacinės saugos centre gautą informaciją registruoja Radiacinės saugos centro vyriausiasis specialistas (sekretorius) ar vyriausiasis specialistas (atsakingas už personalą). Radiacinės saugos centro direktorius asmenų pateiktą informaciją paveda nagrinėti Radiacinės saugos centro darbuotojams Radiacinės saugos centro darbo reglamento, patvirtinto Radiacinės saugos centro direktoriaus 2014 m. kovo 13 d. įsakymu Nr. V-13 „Dėl Radiacinės saugos centro darbo reglamento patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

7. Paštu gauto nevalstybine kalba parašyto skundo visą tekstą į lietuvių kalbą išsiverčia Radiacinės saugos centras. Asmeniui, nemokančiam valstybinės kalbos, arba dėl sensorinio ar kalbos sutrikimo negalinčiam suprantamai išreikšti savo minčių, jam kreipiantis į Radiacinės saugos centrą turi dalyvauti asmuo, gebantis išversti skundą į valstybinę (lietuvių) kalbą (vertėjas). Vertėją pakviečia Radiacinės saugos centras arba asmuo, pateikiantis skundą, savo iniciatyva.

8. Asmenys kreipdamiesi į Radiacinės saugos centrą turimą informaciją gali pateikti laisva forma.

9. Kreipdamiesi į Radiacinės saugos centrą, nepamirškite nurodyti savo vardo, pavardės, tikslaus gyvenamosios vietos adreso, kuriuo Jūs norėtumėte gauti atsakymą dėl informacijos nagrinėjimo rezultatų. Jei pageidaujate, galite nurodyti telefono numerį ar elektroninio pašto adresą, kad iškilus papildomų klausimų dėl Jūsų pateiktos informacijos, ar esant būtinybei patikslinti aplinkybes, su Jumis būtų galima susisiekti.

10. Kad būtų galima ištirti Jūsų pateiktą informaciją, Jūs privalote nurodyti asmenį, kuris manomai pažeidė teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę saugą ar jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą, reikalavimus. Taip pat svarbu išsaugoti visą galimą informaciją dėl pažeidimo, kuri galėtų būti šio pažeidimo įrodymas.

11. Prašytume teikiant informaciją kuo konkrečiau apibūdinti padaryto ar manomai daromo pažeidimo esmę ir aplinkybes (kada Jums tapo žinoma apie padarytą ar daromą pažeidimą ir kokia, Jūsų manymu, šio pažeidimo esmė bei aplinkybės), kokiais veiksmais (neveikimu) asmuo, Jūsų manymu, padarė pažeidimus.

 

IV. KITA INFORMACIJA

12. Gavęs informaciją ir esant papildomų klausimų Radiacinės saugos centras gali Jūsų paprašyti (raštu ar žodžiu) pateikti papildomą informaciją ar dokumentus. Jeigu informacijos ar dokumentų, be kurių neįmanoma pradėti informacijos tyrimo, nepateiksite, Radiacinės saugos centras gali palikti Jūsų informaciją netirtą.

13. Jūsų pateikta informacija apie pažeidimus bus nagrinėjama nemokamai.

14. Jeigu Radiacinės saugos centrui pateikta informacija nesusijusi su Radiacinės saugos centro kompetencija, Radiacinės saugos centro direktorius ir (ar) jo įgaliotas asmuo per 5 darbo dienas nuo informacijos gavimo Radiacinės saugos centre persiunčia ją nagrinėti kompetentingai institucijai.

15. Apie informacijos nagrinėjimo terminą, termino pratęsimą ir jo priežastis bei apie informacijos persiuntimą kompetentingai institucijai ar įstaigai Jūs būsite informuotas.

16. Radiacinės saugos centrui pateikti asmens duomenys tvarkomi laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir kitų duomenų saugą reglamentuojančių teisės aktų.

17. Radiacinės saugos centro direktoriaus įgaliotas asmuo užtikrina Radiacinės saugos centre gautos informacijos konfidencialumą tiek tarnybos (darbo) metu, tiek po jos (jo), – jam draudžiama gautą informaciją skelbti viešai, perduoti pažeidimą planuojantiems daryti, darantiems arba padariusiems ar tretiesiems asmenims.

18. Radiacinės saugos centro darbuotojai darydami pateiktos informacijos kopijas, peržiūrėdami užrašytą ar elektroniniu būdu gautą informaciją, registruoja duomenis apie tokių veiksmų atlikimą, tai yra kas, kada ir kokiais tikslais padarė informacijos kopijas ar peržiūrėjo užrašytą ar elektroniniu būdu gautą informaciją. Radiacinės saugos centro darbuotojai gali daryti gautos informacijos kopijas:

- kai Radiacinės saugos centras dėl pateiktos informacijos atlieka tyrimą;

- kai Radiacinės saugos centro direktorius ar jam pavedus kitas Radiacinės saugos centro darbuotojas atlieka įgaliotų Radiacinės saugos centro darbuotojų veiklos kontrolę;

- įstatymuose nustatytais atvejais.

19. Jums nesutinkant su Radiacinės saugos centro sprendimu, priimtu ištyrus Jūsų pateiktą informaciją, Jūs turite teisę Radiacinės saugos centro veiksmus (neveikimą) teisės aktų nustatyta tvarka skųsti teismui.

 

 
 
Atnaujinta 2018-05-07 

Paieška
Naujienų prenumerata
Mus rasite
Kalvarijų g. 153,
LT-08352, Vilnius

Tel. (8 5) 236 1936
Faks. (8 5) 276 3633
El. paštas rsc@rsc.lt


Kilus bet kokiems su darbuotojų, gyventojų, pacientų radiacine sauga susijusiems klausimams, prašome kreiptis į Radiacinės saugos centrą. Atsakome į klausimus bei konsultuojame:

Vilniuje, Kalvarijų g. 153, pirmadieniais ir trečiadieniais 8.00 – 17.00 val., antradieniais ir ketvirtadieniais 7.00 – 17.00 val., penktadieniais 8.00 – 15.45 val. (pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.) tel. (8 5) 236 1936 arba el. paštu rscATrsc.lt;

Kaune, Aušros g. 44, darbo valandomis tel. +370 608 06187 arba el. paštu kaunasATrsc.lt;

Klaipėdoje, Bijūnų g. 6, darbo valandomis tel. +370 608 06185 arba el. paštu klaipedaATrsc.lt;

Šiauliuose, Vilniaus g. 229, darbo valandomis tel. +370 608 06198 arba el. paštu siauliaiATrsc.lt.

Pasistengsime Jums suteikti rūpimą informaciją.


Hey.lt - Interneto reitingai, lankomumo statistika, lankytojų skaitliukai


Svetainė atnaujinta remiant tuometinei Švedijos radiacinės saugos institucijai (dabar SSM)