Aktualijos

2021-06-16
Lietuva dalyvauja Helsinkio Komisijos Ekspertų grupės radioaktyviųjų medžiagų Baltijos jūros tyrimų veikloje

Š. m. gegužės mėnesį įvyko metinis Helsinkio komisijos Ekspertų grupės radioaktyviųjų medžiagų Baltijos jūroje monitoringo klausimais susitikimas HELCOM MORS EG 11-2021. Susitikime pristatyti ir aptarti 2020 m. vykusių tarplaboratorinių palyginamųjų tyrimų rezultatai, nagrinėta ir aptarta informacija apie Baltijos šalių branduolinės energetikos objektų išmetamas į aplinką radioaktyviąsias medžiagas bei kiti klausimai.2021-06-11
Parengta maisto produktų, jų žaliavų, geriamojo vandens ir iš aplinkos gautos išorinės apšvitos stebėsenos ataskaita

Gyventojų apšvitos stebėsena dėl gamtinių ir dirbtinių radionuklidų maiste ir jo žaliavose bei geriamajame vandenyje vertinama kiekvienais metais, siekiant užtikrinti visuomenės sveikatos apsaugą nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. 2020 m. ištyrus pagrindinių maisto produktų (pieno, mėsos, žuvies, bulvių, kopūstų, grūdų) ir grybų iš įvairių Lietuvos miškų bei geriamojo vandens mėginius, nustatyta, kad ilgaamžių dirbtinių radioaktyviųjų cezio 137Cs ir stroncio 90Sr aktyvumo koncentracija maisto produktuose ir jų žaliavose, atrinktose skirtinguose Lietuvos regionuose, taip pat ir Ignalinos atominės elektrinės (toliau – Ignalinos AE) ir Baltarusijos atominės elektrinės (toliau – Baltarusijos AE) poveikio teritorijose, nedidelė.2021-06-09
Medienos ir durpių kuro užterštumo radioaktyviuoju ceziu 137Cs kontrolė pasiteisino

Lietuvoje vis pasitaiko atvejų, kai iš teritorijų, užterštų radioaktyviosiomis medžiagomis po avarijos Černobylio atominėje elektrinėje, norima įvežti medienos ir durpių kuro, užteršto radioaktyviuoju ceziu 137Cs. Kadangi medienos kuro pelenai dažnai naudojami dirvoms tręšti, todėl radioaktyviųjų medžiagų, esančių pelenuose, gali patekti į daržoves ar gyvulių pašarą ir mitybos grandine – į žmogaus organizmą.2021-06-04
Radiacinės saugos centras mini Pasaulinę aplinkos dieną

Nuo 1972 m. birželio 5 d. kasmet minima Pasaulinė aplinkos diena, kai ją paskelbė Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja Stokholme vykusioje tarptautinėje konferencijoje, skirtoje globalinėms aplinkos problemoms spręsti. Konferencijos dalyviai sutarė, kad gamtos ištekliai, įvairios ekosistemos turi būti išsaugotos ateities kartoms.2021-06-01
Patvirtinta nauja Lietuvos higienos normos HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ redakcija

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministras 2021 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-1164 patvirtino naujos redakcijos Lietuvos higienos normą HN 31:2008 „Radiacinės saugos reikalavimai medicininėje rentgenodiagnostikoje“ (toliau – Higienos norma), kuri įsigalios 2021 m. rugsėjo 1 d. Nauja Higienos normos redakcija parengta siekiant stiprinti radiacinę saugą medicininėje rentgeno diagnostikoje, nustatant specialiuosius radiacinės saugos reikalavimus, taikomus naudojant medicininės rentgeno diagnostikos aparatus ir jų priedus vaizdui gauti.2021-05-28
Pristatyta branduolinių ar radiologinių avarijų rizika 5 regionių asmens sveikatos priežiūros įstaigoms

Radiacinės  saugos centro (toliau – RSC) specialistai š. m. gegužės 25 – 27 dienomis dalyvavo Sveikatos apsaugos ministerijos organizuotuose nuotoliniuose pasitarimuose su Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių regionų asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) vadovais ir savivaldybių administracijų atstovais.2021-05-25
Radiacinės saugos centro kokybės vadybos sistema atitinka standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimus

Šių metų gegužės 21 d. UAB „Sertika“ atliko Radiacinės saugos centro (toliau – RSC) kokybės vadybos sistemos persertifikavimo auditą. Tokie auditai padeda užtikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų reikalavimų, skatina nuolatinį darbuotojų tobulėjimą bei veiklos procesų tobulinimą. Kaip ir kasmet, išorės audito metu, buvo įvertinta RSC kokybės vadybos sistema. Neatitikčių nustatyta nebuvo ir buvo patvirtintas RSC kokybės vadybos sistemos atitikimas standarto LST EN ISO 9001:2015 reikalavimams.2021-05-21
Radiacinės saugos centras toliau organizuoja seminarus pasirengimo branduolinės ar radiologinės avarijos klausimais

Radiacinės saugos centras ir toliau sėkmingai organizuoja seminarus pasirengimo branduolinės ar radiologinės avarijos klausimais ir 2021 m. gegužės 19 d. vedė seminarą policijos pareigūnams, o kitą dieną – paramedikams. Seminarų metu buvo pristatyti radiacinės saugos principai ir aptartas pasirengimas galimoms branduolinėms ar radiologinėms avarijoms.sukūrė Artogama