Profesinės apšvitos stebėsena

Profesinės apšvitos stebėsena – viena iš radiacinės saugos priemonių, padedančių įgyvendinti darbuotojų gaunamos apšvitos optimizavimo ir dozių ribojimo principus. Šios stebėsenos tikslas – įvertinti darbuotojų, dirbančių su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar jų aplinkoje, išorinės ir vidinės apšvitos dozes, ir remiantis gautais rezultatais, padėti sukurti saugias darbo sąlygas bei nustatyti, ar jau naudojamos radiacinės saugos priemonės yra pakankamos.

 

Darbuotojų profesinės apšvitos stebėsenos reikalavimus reglamentuoja šie Lietuvos teisės aktai:

 

1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas;

2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2001 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“;

3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2001 „Vidinės apšvitos monitoringo reikalavimai“ patvirtinimo“;

4. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2015 m. liepos 24 d. įsakymas Nr. V-53 „Dėl Radiacinės saugos centro direktoriaus 2007 m. lapkričio 16 d. įsakymo Nr. 63 „Dėl Darbuotojų apšvitos ir darbo vietų stebėsenų atlikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo".

 

Licencijos turėtojas privalo organizuoti darbuotojų individualiųjų dozių ekvivalento, jeigu reikia ir vidinės radioaktyviosios taršos matavimus, lygiavertės dozės galios, radioaktyviosios taršos (oro ir paviršių) matavimus darbo vietose bei darbuotojų gaunamos apšvitos įvertinimą. Tokius matavimus ir darbuotojų gaunamos apšvitos įvertinimą gali atlikti akredituotos ar Radiacinės saugos centro pripažintos dozimetrinės laboratorijos (tarnybos).

 

Radiacinės saugos centras atlieka darbuotojų išorinės ir vidinės apšvitos dozių tyrimus ir įvertinimus.

 

Radiacinės saugos centre išorinės apšvitos dozių tyrimai atliekami termoliuminescencinės dozimetrijos metodu. Tyrimų metodas nuo 2005 metų akredituotas pagal ISO/IEC 17025 standarto reikalavimus Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro.

 

Tyrimams naudojama MIRION TECHNOLOGIES termoliuminescencinė dozimetrinė įranga. Šios įrangos matuojamos dozės yra nuo 0.01 mSv iki 10 Sv. Registruojamos gama jonizuojančiosios spinduliuotės energijos – nuo 10 keV iki 10 MeV. Tyrimų ataskaitose išorinės apšvitos dozės yra pateikiamos be gamtinės jonizuojančiosios spinduliuotės fono vertės. Išplėstinė matavimų neapibrėžtis – iki 25 proc.

 

Individualiaisiais termoliuminescenciniais dozimetrais matuojami individualiosios dozės ekvivalentai Hp(10), Hp(0,07) ir Hp(3). Hp(10) yra naudojamas viso kūno gautai apšvitai įvertinti, Hp(0,07) – galūnių ir odos, Hp(3) – akies lęšiuko. Konservatyviai laikoma, kad išmatuotas Hp(10) yra lygus efektinei dozei. Tik užregistravus didesnes dozes, remiantis matavimų rezultatais, yra apskaičiuojama efektinė dozė. Akies lęšiuko gauta lygivertė dozė įvertinama remiantis Radiacinės saugos centro direktoriaus patvirtintomis rekomendacijomis „Akies lęšiuko gautos lygiavertės dozės įvertinimo rekomendacijos ir akių apsauginės priemonės“.

 

Vidinės apšvitos stebėsena Radiacinės saugos centre atliekama matuojant radionuklidų aktyvumą žmogaus kūne ar atskiruose jo organuose taip pat matuojant aktyvumą biologiniuose ar fizikiniuose mėginiuose, imtuose darbo vietose. Remiantis šiais matavimų rezultatais įvertinamos kaupiamosios efektinė ar lygiavertė dozės.

 

Tiesioginiai tyrimo metodai naudojami skvarbiąją spinduliuotę skleidžiančių radionuklidų aktyvumui organizme ar atskirose jo dalyse (skydliaukėje, plaučiuose) matuoti. Šiems metodams Radiacinės saugos centre yra naudojamas viso kūno skaitiklis su germanio detektoriumi bei skydliaukės skaitiklis su natrio jodido detektoriumi. Vidinės apšvitos tiesioginiai matavimai atliekami branduolinės medicinos darbuotojams, dirbantiems su atviraisiais jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais.

 

Remiantis vidinės apšvitos tyrimų rezultatais, įvertinamos vidinės apšvitos sąlygotos dozės. Vidinės apšvitos dozių įvertinimui naudojamos IMBA ir MONDAL kompiuterinės programos.

 
 
Daugiau apie darbuotojų apšvitos jonizuojančiąją spinduliuote stebėseną galima surasti čia.
 
Informacija apie darbuotojų gaunamas dozes pateikiama ataskaitose, žiūrėti skyrių RSC ataskaitos.
 
 
Atnaujinta 2018-05-07


sukūrė Artogama