Reikalavimai vežėjams

Radioaktyviųjų medžiagų vežėjo profesinis parengimas ir pareigos

 

    Radioaktyviąsias medžiagas vežančių automobilių transporto vairuotojų kvalifikaciją, darbo stažą ir amžiaus cenzą nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 1 d. įsakymas Nr. 3-336 „Dėl kelių transporto priemonių vairuotojų, vežančių pavojingus krovinius, mokymo ir egzaminavimo“. Plačiau...

 

    Darbuotojai turi būti mokomi radiacinės saugos klausimais, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 22 d. patvirtintu įsakymu Nr. V-1001 „Dėl Radiacinės ir radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos mokymo ir instruktavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

    Vežti I, II, III pavojingumo kategorijų radioaktyviuosius šaltinius gali būti skiriami tik patikimi, atsakingų institucijų patikrinti darbuotojai. Dėl šių darbuotojų tinkamumo nustatymo organizavimo privaloma kreiptis į Radiacinės saugos centrą Radiacinės saugos centro direktoriaus 2011 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 66V patvirtinto „Asmens, skiriamo atsakingu už I, II, III pavojingumo kategorijų uždarųjų jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinių fizinę saugą ar priimamo į darbą vežti I, II, III pavojingumo kategorijų uždaruosius jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tinkamumo dirbti šį darbą nustatymo tvarkos aprašo“ nustatyta tvarka.

 

    Vairuotojai, vežantys radioaktyviąsias medžiagas, turi išklausyti bendrus (pavojingų krovinių) ir specializuotus (radioaktyviųjų medžiagų) vežimo mokymo kursus ir turėti vairuotojo ADR kvalifikacinį pažymėjimą Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinių vežimų keliais (The European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road), ratifikuotos 1998 m. birželio 16 d. Lietuvos Respublikos 1957 metų Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) ratifikavimo įstatymu, nustatyta tvarka.

 

    Vadovaujantis Pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto skyrimo visose įmonėse, kurių veikla susijusi su pavojingų krovinių vežimu, tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2002 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 3-343, visi veiklos vykdytojai, kurių veikla susijusi su radioaktyviųjų medžiagų vežimu, turi paskirti pavojingų krovinių vežimo saugos specialistą (toliau – Saugos specialistas). Skiriamas Saugos specialistas privalo turėti galiojantį pavojingų krovinių vežimo saugos specialisto pažymėjimą pagal atitinkamą transporto rūšį ir pavojingų krovinių grupę, išduotą Lietuvos Respublikoje susisiekimo ministro nustatyta tvarka arba kitose tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą atitinkamomis transporto rūšimis, susitariančiose šalyse.

 

    Krovinio vežėjas prieš kiekvieną krovinio vežimą privalo įsitikinti, kad:

  • vežimui pateikti kroviniai leidžiami vežti pagal ADR reikalavimus;
  • transporto priemonėje yra radioaktyviųjų medžiagų vežimui reikalingi dokumentai;
  • transporto priemonė ir krovinys yra be defektų, neteka, be įtrūkimų, turi visą reikalingą įrangą ir kt.;
  • transporto priemonė neperkrauta;
  • transporto priemonės tinkamai pažymėtos ir paženklintos pavojaus ženklais;
  • transporto priemonėje yra rašytinė instrukcija (ekipažo nariai susipažinę su rašytinėmis instrukcijomis, žino, kokių priemonių imtis įvykus eismo įvykiui arba avarijai);
  • transporto priemonėje yra įranga, nurodyta rašytinėse instrukcijose.

 

   Jei vežėjas nustato kokį nors ADR reikalavimų pažeidimą, jis negali vežti krovinio tol, kol neįsitikina, kad pažeidimas yra pašalintas. Jei vežimo metu nustatomas pažeidimas, kuris kelia pavojų saugumui, krovinio transportavimas turi būti nedelsiant sustabdytas. Vežimas gali būti tęsiamas toliau tik  kroviniui atitinkant ADR reikalavimus.

 

Atnaujinta 2020-10-12sukūrė Artogama