Bendroji informacija

Teisės aktai, reglamentuojantys veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimą:

1. Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymas (toliau – RSĮ). Šis įstatymas nustato radiacinės saugos teisinius pagrindus, leidžiančius apsaugoti žmones ir aplinką nuo žalingo jonizuojančiosios spinduliuotės poveikio. Jis taip pat nustato veiklos įteisinimo sąlygas Vyriausybės patvirtintų veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklių (2 p.) nustatyta tvarka.

2. Veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 12 d. nutarimu Nr. 918 Dėl Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo įgyvendinimo“. Jos nustato veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais registravimą, licencijų ar laikinųjų leidimų išdavimą, registruotos veiklos duomenų, licencijų ar laikinųjų leidimų patikslinimą, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo sustabdymą, jų galiojimo sustabdymo panaikinimą, registruotos veiklos panaikinimą, licencijų ar laikinųjų leidimų galiojimo panaikinimą, veiklos, užregistravus veiklą arba turint licenciją ar laikinąjį leidimą sąlygas, registruotos veiklos vykdytojų, licencijos ar laikinojo leidimo turėtojų teises, pareigas ir atsakomybę.

 

3. Radiacinės saugos centro direktoriaus 2018 m. spalio 19 d. įsakymas Nr. V-62 „Dėl Dokumentų, būtinų veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais įteisinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. 

 Jis reglamentuoja dokumentų, kurių reikia veiklai su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais ar jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje įteisinti, išskyrus branduolinės energetikos srities veiklą su šaltiniais. Šiame dokumente taip pat pateikta prašymų ir dokumentų rengimo ir teikimo tvarka, kai reikia pakeisti registruotos veiklos duomenis ar pakeisti licencijos vykdyti veiklą su šaltiniais ar laikinojo leidimo vykdyti veiklą su šaltiniais priedus.

Pagal Lietuvos Respublikos RSĮ 12 straipsnio 2 dalies nuostatas veiklos registravimas, licencija ar laikinasis leidimas nereikalingi:

1) vykdyti veiklą, kuri sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka priskiriama nereguliuojamajai veiklai;

2) vežti ir saugoti jonizuojančiosios spinduliuotės generatorius, kurių sudėtyje nėra radioaktyviųjų medžiagų;

3) vežti radioaktyviąsias medžiagas nekontroliuojamose pakuotėse, nurodytose Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse, reglamentuojančiose pavojingų krovinių vežimą;

4) vykdyti veiklą su elektroniniais mikroskopais.

 

   Pagal Lietuvos Respublikos RSĮ 2 straipsnio 6 dalies nuostatas asmenys, kurių veikla gali būti įteisinta, yra Lietuvos Respublikos ar kitos Europos Sąjungos valstybės narės arba Europos ekonominės erdvės valstybės (toliau – valstybė narė) pilietis, kitas fizinis asmuo, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo arba kitoje valstybėje narėje įsteigtas juridinis asmuo, kita organizacija ar jos filialas, taip pat kitos užsienio valstybės juridinio asmens ar kitos organizacijos filialas, įsteigti Lietuvos Respublikoje.

 
 Registruojamos veiklos rūšių sąrašas pateiktas RSĮ 1 priede
 

Pagal Lietuvos Respublikos radiacinės saugos įstatymo 12 straipsnio 3 dalį licencijų ar laikinųjų leidimų rūšys yra šios:

 

1. licencija ar laikinasis leidimas gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimą, saugoti) radioaktyviąsias atliekas;

2. licencija ar laikinasis leidimas prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius;

3. licencija ar laikinasis leidimas vežti radioaktyviąsias medžiagas ir (ar) radioaktyviąsias atliekas;

4. licencija ar laikinasis leidimas vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte;

5. licencija ar laikinasis leidimas vykdyti veiklą jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitą asmenį, turintį licenciją.

 

Papildomos informacijos galima gauti Veiklos įteisinimo ir Valstybės registro skyriuje:

 

Vyriausioji specialistė Erika Sadzevičienė erika.sadzeviciene@rsc.lt (8 5) 236 1936

 

Specialistė Rūta Nefaitė ruta.nefaite@rsc.lt (8 5) 236 1936

  
 
 
 Atnaujinta 2021-10-08


sukūrė Artogama