Teisės aktai


TARPTAUTINĖS SUTARTYS, PRIE KURIŲ YRA PRISIJUNGUSI LIETUVOS RESPUBLIKA
  

       Ratifikuota nuo 2012-12-04. Lietuvos Respublikai įsigaliojo 2014 m. gegužės 27 d. (Žin., 2012, Nr. 149-7629).

 

 

 

 

     Prisijungimo dokumentai deponuoti nuo 1993-09-20; įsigaliojo nuo 1993-12-20 (Žin., 1993, Nr. 72-1346).

 

 

 

 

 

 


EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI
 
 • Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartis (suvestinė redakcija 2012) (2012/C 327/01).

 

 • 2016 m. sausio 15 d. Tarybos reglamentas (Euratomas) 2016/52, kuriuo nustatomi didžiausi leidžiami maisto produktų ir pašarų radioaktyviojo užterštumo po branduolinės ar radiologinės avarijos lygiai, ir panaikinamas Reglamentas (Euratomas) Nr. 3954/87 bei Komisijos reglamentai (Euratomas) Nr. 944/89 ir (Euratomas) Nr. 770/90 (OL 2016 L 13, p. 2).

 
 • 2009 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1048/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 733/2008 dėl reikalavimų, keliamų trečiųjų šalių kilmės žemės ūkio produktų importui po Černobylio atominės elektrinės avarijos (OL 2009 L 290, p. 4).
 
 
 • 2013 m. gruodžio 5 d. Tarybos direktyva 2013/59/Euratomas, kuria nustatomi pagrindiniai saugos standartai siekiant užtikrinti apsaugą nuo jonizuojančiosios spinduliuotės apšvitos keliamų pavojų ir panaikinamos direktyvos 89/618/Euratomas, 90/641/Euratomas, 96/29/Euratomas, 97/43/Euratomas ir 2003/122/Euratomas (OL 2014 L 13, p. 1).
 
 • 2013 m. spalio 22 d. Tarybos direktyva 2013/51/Euratomas, kuria nustatomi plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis (OL 2013 L 296, p. 12).

 • 2011 m. liepos 19 d. Tarybos direktyva 2011/70/Euratomas, kuria nustatoma panaudoto branduolinio kuro ir radioaktyviųjų atliekų atsakingo ir saugaus tvarkymo Bendrijos sistema (OL 2011 L 199 p. 48).
 
 • 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės (OL 2006 L 337, p. 21)
   
 • 2008 m. kovo 5 d. Komisijos sprendimas 2008/312/Euratomas dėl Tarybos direktyvoje 2006/117/Euratomas numatyto radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės tipinio dokumento parengimo (OL 2008 L 107, p. 32).
 
 
 • 2009 m. liepos 7 d. Komisijos rekomendacija Nr. 2009/527/Euratomas dėl saugios ir veiksmingos dokumentų ir informacijos perdavimo sistemos, susijusios su Tarybos direktyvos 2006/117/Euratomas nuostatomis (OL 2009 L 177, p. 5).
 
 • 2008 m. gruodžio 4 d. Komisijos rekomendacija Nr. 2008/956/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro eksporto į trečiąsias šalis kriterijų (OL 2008 L 338, p. 69). 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI
 

 

 •   Pakeitimai:

 

 
 

 

   

 
 
 
 
 
 

 

 

 •  Pakeitimai:

 

 

 
 
 
 
  

 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAI
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pakeitimai:

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMAI

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. kovo 22 d. įsakymas Nr. D1-154 „Dėl Valstybinio aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“.


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAI

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR VALSTYBINĖS ATOMINĖS ENERGETIKOS SAUGOS INSPEKCIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAI

Lietuvos Respublikos energetikos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininko 2020 m. spalio 21 d. įsakymas Nr. 1-345/V-2322/22.3-200 „Dėl Pritarimų branduolinės energetikos objekto sanitarinės apsaugos zonoje vykdyti kitą įstatymų leidžiamą veiklą gavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAIS PATVIRTINTOS HIGIENOS NORMOS
 
 • Lietuvos higienos norma HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ patvirtinimo“.

 

 

 • Lietuvos higienos norma HN 52:2012 „Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2012 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-928 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 52:2012 „Radiacinė sauga pramoninėje radiografijoje“ patvirtinimo“. 

 

 • Lietuvos higienos norma HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 663 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 73:2018 „Pagrindinės radiacinės saugos normos“ patvirtinimo“.

 

 • Lietuvos higienos norma HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 17 d. įsakymu Nr. 642 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 77:2015 „Radiacinė sauga branduolinėje medicinoje“ patvirtinimo“. 
     

 

 

 
 • Lietuvos higienos norma HN 89:2001 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 19 d. įsakymu Nr. 121 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 89:2001 „Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas“ patvirtinimo“.
   
 • Lietuvos higienos norma HN 99:2019 „Gyventojų apsauga įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gruodžio 7 d. įsakymu Nr. V-1040 „Dėl Lietuvos higienos norma HN 99:2019 „Gyventojų apsauga įvykus branduolinei ar radiologinei avarijai“ patvirtinimo“.
 
 • Lietuvos higienos norma HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 17 d. įsakymu Nr. 389 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 112:2019 „Vidinės apšvitos stebėsenos reikalavimai“ patvirtinimo“.

 

 

 

RADIACINĖS SAUGOS CENTRO DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pakeitimai:

 

 

  

 

  

 
 

 

 

 

  

 • Pakeitimai:

 

 

 

  
 

 

  
 
 
 
 
Sąrašą sudarė K. Gricius
tel. (8 5) 236 1936
 
 
Atnaujinta 2021-05-03


sukūrė Artogama